Anuarul Sargetia XXXVII – Cuprins

Coperta                               Pagina de titlu

Gică Băeştean

De ce o serie nouă?

9

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI, NOTE

Mihaela-Maria Ion,

Marius Barbu

Un nou punct cu dovezi arheologice paleolitice în judeţul Hunedoara 

Un nouveau point avec des preuves archéologique paléolithiques dans departement de Hunedoara

13

Victor Sava

Descoperiri arheologice pe Valea Sighiştelului (judeţul Bihor)

Archaeological discoveries from Sighiştel Valley (Bihor county)

23

Antoniu Tudor Marc

Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara. Descoperiri recente pe raza comunei Turdaş 

Contributions to the archaeological repertoire of Hunedoara county. Recent discoveries on Turdaş communal territory

39

Dorel Bondoc

Două seceri de epocă La Tène descoperite la Radovan, judeţul Dolj

Two sickles from the La Tène period discovered at Radovan commune, Dolj county

65

Florea Costea

Din nou despre centrul de putere al dacilor din Defileul Oltului din Munţii Perşani, judeţul Braşov

Again on the power center of the Dacians in Olt Defile Perşani Mountains

71

Eugenia Beu-Dachin,

Paul Pupeză

Cercetări în zona sud-estică a incintei oraşului roman Napoca

Archaeological Research in the South-Eastern Area of Roman Napoca

87

Adriana Antal

O nouă statuetă de teracotă de tipul Venerei Capitolina descoperită la Napoca

A new terracotta statuette type Venus Capitolina discovered at Napoca

111

Rebeca Bogdan,

Călin Timoc

Un relief votiv dedicat Eponei de pe teritoriul Daciei Romane

A marbleplate with Epona from Roman Dacia

121

Carmen Ciongradi

Über einen Votivaltar für Bonus Puer aus Napoca 

Despre un altar votiv dedicat lui Bonus Puer la Napoca

125

Alexandru Diaconescu

Urme ale Centuriaţiei la Sarmizegetusa şi în teritoriul său (I)

Traces of roman centuriation at Sarmizegetusa and in its territory

133

Gică Băeştean,

Marius Barbu

O nouă reprezentare a lui Mercurius la Sarmizegetusa 

A new representation of Mercurius at Sarmizegetusa

163

Gică Băeştean,

Oana Tutilă

Construcţia de tip villa de la Ostrovu Mic

Bauwerk Typ Villa in Ostrovu Mic

173

Laurent Chrzanovski

Pour une ethnoarcheologie du luminaire: réalités lychnolo-giques de l’Inde d’aujourd’hui et de la Rome d’hier 

Pentru o etnoarheologie a iluminatului: realităţile Indiei de azi şi ale Romei de ieri

185

Corina Toma

Un tezaur monetar din secolele XV-XVI descoperit la Oradea (cartierul Ioşia) 

A 15th and 16th Century Coin Hoard from Oradea – Iosia (Bihor County)

207

Constantin Ittu

Cedrul în scrierile biblice şi pe tăbliţele cuneiforme

The Cedar in the biblical scripts and in the cuneiform tablets

243

Raluca Diana Jula

A existat un neobizantinism european? 

Was there an European neobyzantinism?

251

Vasile Mărculeţ

Consideraţii privind jurisdicţia Mitropoliţilor Ungrovlahiei până la începutul secolului al XV-lea 

Considération concernant la jurisdiction du Métropolite de la Ungrovalachie jusqu`au début du XV-e siècle

257

Anca-Daniela Huţ

Marriage among 17th century boyar families of Wallachia and Moldova: between customary constraints and interest 

Căsătoria în familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII-lea. Între constrângeri cutumiare şi interes

267

Ioan Maria Oros

Prelucrarea informatizată a însemnărilor – un mijloc de cercetare modernă în istoria cărţii. Cazul Ţării Silvaniei (1624-1876) 

Computerized process of the annotations – a modern procedure in researching the history of books. Study case Silvania county (1624-1876)

277

Valentin Mureşan

Copii după Dürer în colecţia pinacotecii Brukenthal

Copies after Dürer in the Brukenthal art collections

287

Dan Ivănuş

Matrice sigilare militare din colecţia Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu 

Des matrices sigillaires militaires qui se trouve dans la collection de sceaux du Musée Brukenthal – le Musée d´Histoire ,,La Maison Altemberger” de Sibiu

297

Ronald Hocchauser

Poduri orădene de odinioară 

Former bridges of Oradea

303

Ioachim Lazăr

Învăţământ şi şcoală în comuna Blăjeni (1848-1918) 

Education and school in Blăjeni village (1848-1918)

313

Marius Bârlianu

Evoluţia culturală a scaunului Orăştie între 1867-1914: societăţi, reuniuni, asociaţii, presă 

The cultural evolution of the District of Orăştie between 1867-1914: societies, reunions, associations, press

329

Carmen Barna

Mărturii documentare privind reţeaua şcolară confesională din zona Orăştiei în perioada 1868-1918 

Documents on religious school system in the Orăştie area during 1868-1918

335

Tavita Boldor

Despărţământul Haţeg al Astrei (1869-1919) 

Haţeg department within Astra (1869-1919)

351

Ciprian Drăgan

Consemnări documentare cu referire la învăţământul transilvănean: a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea 

Enregistrements documentaires sur l’enseignement en Transylvanie pendant la seconde moitié du XIX-ème siècle et la première moitié du XX-ème siècle

367

Ramona Orban

Colecţia de artă românească modernă din patrimoniul Muzeului de Artă Timişoara 

The Romanian modern art collection from the Art Museum in Timişoara

383

Valeriu Giuran

Aspecte din activităţile Diviziei 2 Infanterie Română în perioada 1883-1938 

Moments sur les activitée de la 2-ème Division d’InfanterieRoumaine entre 1883-1938

393

Cristina Bodó,

Ionuţ Codrea

O descoperire inedită. Placa comemorativă a lui Salamon Ferencz 

Original discovery. The plaque of Salamon Ferencz

401

Gherghina Boda

Şcoala românească hunedoreană oglindită în paginile ziarului ,,Libertatea” (Orăştie, 1909) 

The Romanian school from Hunedoara county reflected in the pages of Libertatea newspaper

409

Marius Bârlianu

Biserica Greco-Catolică din scaunul Orăştiei în timpul Primului Război Mondial 

The Greek-Catholic Church in the Orăştie county during the First World War

417

Marius Bârlianu

Biserica Ortodoxă din scaunul Orăştiei în timpul Primului Război Mondial 

The Orthodox Church in the Orăştie county during the First World War

427

Carmina Maior

1 Decembrie 1918 într-un sat din Mărginimea Sibiului 

The First of December 1918 in a Romanian village in Mărginimea Sibiului

439

Marin Pop

Partidul Naţional-Ţărănesc şi problema moţilor din Munţii Apuseni în timpul marii crize economice 

The National Peasants Party and the issue of the Romanians in the Apuseni Mountains during the great economic recession

449

Maria Basarab

Pagini manuscrise despre vechi mănăstiri hunedorene 

Un vieil manuscrit sur les monastèresde la zone Hunedoara

461

Maria Cristina Ploscă

Femeia satelor – o publicaţie apărută la Deva între 1935-1939

Femeia satelor – a magazine appeared in Deva between 1935-1939

471

Camelia Stanciu

Aspecte ale activităţii Sectorului Jandarmi Orăştie în perioada alegerilor electorale din 1946 

Aspects of the Activity of the Orăştie Gendarmery Department during the Elections from 1946

475

Daniel I. Iancu

Catalogul Depozitului de concentrare a bunurilor patrimoniale de la Protopopiatul Ortodox Român Orăştie. Cercetări preliminarii 

The Catalogue of the Patrimonial Property Concentration Storehouse of the Romanian Orthodox Rank of Orăştie. Preliminary Research

485

Anca Maria Zamfir

Expoziţia „Braşovul în imagini – artă şi document” 

Exhibition “Braşov pictures – art and document”

497

Carmina Maior

Sate şi obiceiuri în Mărginime (partea I) 

Villages and traditions in Mărginime (1st part)

519

Iustina Bogdan

Aspecte privind obiceiurile de iarnă din comuna Ceru-Băcăinţi, judeţul Alba. Colindatul 

Des points de vue sur les mœurs spécifiques aux fêtes d`hiver dans la commune Ceru – Băcăinţi, le département Alba. Le noël

531

Daniela Şendroiu

Ţesături de interior din colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Orăştie 

Fabrics for the house interior from the collection of the Etnography and Popular Art Museum in Orăştie

539

Beceanu Mihaela

O sabie de paradă din secolul XX. Restaurare şi conservare

A parade sword of XXth century. Restoration and conservation

549

Adriana Gheară,

Daniela Gheară

Vase inedite aparţinând epocii bronzului târziu. Consideraţii tehnice privind restaurarea şi conservarea 

Pots unpublished belong late Bronze Age. Technical consideration on the restoration and conservation

557

Emanoil Pripon

Cópii ştiinţifice. Modalităţi de realizare, tehnici şi materiale utilizate (Studiu de caz I) 

Scientific copies. Crafting methods, techniques and used materials (Case study I)

565

Silvia Galea

Probleme de conservare în lapidariul de la Muzeul de Istorie Casa Altemberger 

Preservation problems in the Lapidarium from the History Museum Casa Altemberger

577

NOTE DE LECTURĂ

Ioan Alexandru Bărbat

Marius-Mihai Ciută, Cercetări arheologice la Şeuşa-La Cărarea Morii, I, Locuirile preistorice, Bibliotheca Brukenthal, XLIII, Editura Altip, Alba Iulia, 2009, 209 p. (din care 4 hărţi, 24 figuri, 54 planşe) 

589

Ana-Maria Stan

Ionuţ-Cristian Gheorghe, Ioan I. Scafeş, Arme de foc din Colecţia Muzeului Judeţean Teohari AntonescuGiurgiu, Editura Pelican, Giurgiu, 2010, 82 p. 

593

Ana-Maria Stan

România la Conferinţa de Pace de la Paris 1919-1920, Documente diplomatice, vol. 1, ediţie de Dumitru Preda, Ioan Chiper şi Alexandru Ghişa, Editura Semne, Bucureşti, 2010, 623 p. 

595

Anca-Daniela Huţ

Mircea Popa, Cărţi, Manuscrise, Biblioteci, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2010, 329 p. 

597

NORME PENTRU PUBLICARE 

601

 

Translate »