Aşezarea dacică de la Dumbrava (com. Căpuşu Mare, jud. Cluj)

Autor:

DINU IOAN BERETEU

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Cuvinte cheie: daci, așezare, terase antropice, bazinul superior al Someșului Mic, Νάπουκα

Keywords: Dacians, settlement, anthropic terraces, Someșul Mic upper basin, Νάπουκα

Articolul semnalează descoperirea unei noi așezări dacice în bazinul superior al Someșului Mic. Aceasta este situată pe teritoriul satului Dumbrava (com. Căpușu Mare, jud. Cluj), pe un promontoriu stâncos de origine vulcanică, numit de localnici Cetățeaua. Suprafața superioară a dealului a fost amenajată sub forma unor terase dispuse în trepte. Micul platou superior a fost distrus complet din punct de vedere arheologic de anumiți căutători de comori din sat. Dealul a fost locuit la mijlocul eneoliticului (cultura Tiszapolgár), la mijlocul epocii bronzului (cultura Wietenberg) și în a doua epocă a fierului. Fragmentele ceramice dacice aparțin unor vase lucrate cu mâna, databile în sec. I a.Chr. Așezarea dacică, posibil fortificată, beneficiază de o poziție strategică deosebită, fiind amplasată într-un punct obligatoriu de trecere între Depresiunea Huedinului și Culoarul Căpușului.

Translate »