Consideraţii privind jurisdicţia Mitropoliţilor Ungrovlahiei până la începutul secolului al XV-lea

Considération concernant la jurisdiction du Métropolite de la Ungrovalachie jusqu`au début du XV-e siècle

 Autor: Vasile Mărculeţ

Cuvinte cheie: Mitropolia Ungrovlahiei, Mitropolia Severinului, Yakinthos, Hariton, Antim

Keywords: Metropolitan Ungrovlahia, Metropolitan Severin, Yakinthos, Chariton, Antim

 

În evoluţia Bisericii Ţării Româneşti din perioada cuprinsă între mai 1359 şi cumpăna deceniilor 1-2 ale secolului al XV-lea, problema jurisdicţiei religioase exercitate de întâistătătorul acesteia, respectiv a mitropolitului de la Argeş, rămâne una deschisă, fiind, în general, puţin abordată în literatura de specialitate. Puţinele informaţii pe care le deţinem în legătură cu acest aspect, ne permit totuşi concluzia că în anumite momente ale activităţii lor, arhiereii Ungrovlahiei au exercitat, din însărcinarea Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, alături de jurisdicţia internă, asupra întregului teritoriu aflat sub autoritatea domnilor Ţării Româneşti, sau numai asupra unei părţi a acestuia, şi o jurisdicţie externă, asupra unor eparhii situate în regiuni geografice îndepărtate.

 

Dans l’évolution de l’Église de la Valachie pendant la période étendue entre le mai 1359 et l’intersection des décennies 1-2 du XV-e siècle, le problème de la jurisdiction réligieuse exercitée par son premier fondateur, c’est à dire le métropolite d’Argeş, reste encore ouvert, soyant, généralement, peu abordé dans la littérature de spécialit. Le nombre réduit des informations liées à cet aspect que nous posssedons, nous permettent quand même tirer la conclusion que pendant quelques moments de leur activité, les prélats de la Hongrovalachie ont exercité, comme mission du Patriarcat Oecuménique de Constantinople, paralellement à la jurisdiction interne, sur tout le territoire trouvé sous l’autorité des princes de la Valachie, ou seulement sur une partie de celui-ci, et une autre jurisdiction externe, sur quelques diocèses situées dans les régions géographiques éloignées.

Translate »