Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei Ghelari (jud. Hunedoara) (I)

Autori:

CRISTIAN-CONSTANTIN ROMAN

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

SORIN TINCU

Muzeul Castelul Corvinilor, Hunedoara

Cuvinte cheie: Munţii Poiana Ruscă, cultura Coţofeni, Ghelari, Teliuc, fier

Keywords: Poiana Ruscă Mountains, Coţofeni culture, Ghelari, Teliuc, iron

Acest articol reuneşte cea mai mare parte a descoperirilor arheologice de pe teritoriul administrativ al comunei Ghelari (jud. Hunedoara), rezultat al unor descoperiri întâmplătoare, al cercetărilor de suprafaţă şi al unor săpături sistematice. Cele mai vechi descoperiri aparţin culturii Coţofeni, până în prezent fiind descoperite patru puncte, cu material reprezentativ pentru fazele I şi III ale culturii. Următoarea secvenţă cronologică este ocupată de epoca romană, cu descoperiri diverse legate de extragerea şi metalurgia fierului. Importantă în acest context este descoperirea la „Valea Caselor” a unor cuptoare pentru redus minereul de fier.

Contributions Concerning the Archaeological Repertory of Ghelari Commune

(Hunedoara County) (I)

Abstract

This article brings together most of archaeological findings resulted from accidental discoveries, surface researches or systematic excavations performed within the administrative territory of Ghelari commune (Hunedoara County). The earliest discoveries belong to Coţofeni culture, four spots with representative material belonging to phase I and II of this culture have been discovered until now.  

The following chronological sequence is occupied by the Roman epoch, represented by different findings related to mining activity and iron metallurgy. Important in this context is the discovery from Valea Caselor where several furnaces for reducing iron ore were found. 

Translate »