cuprins – sargetia XIII

SUMAR –   SOMMAIRE –    INHALT –    SUMMARV

CENTENARUL INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMANIEI

PETRE  LUNGU Independenţa, năzuinţa de   veacuri   a   poporului român
L’independance,  1’aspiration  des  siecles du peuple roumain
9
ISTVAN  FERENCZI Unele aspecte geografice ale luptei de independenţă a  dacilor  împotriva romanilor (101-102;  105-106)
Einige geographische Aspekte des Unabhangigkeits kampfes  der  Daker gegen  die  Romer   (101-102; 105-106)
11 13
IOACHIM  LAZĂR Iancu  de  Hunedoara  şi lupta  poporului  nostru
Iancu  de  Hunedoara  et  la  lutte  de  notre  peuple pour  l’independance
 
18 19
NICOLAE  EDROIU Caracterul  antihabsburgic  al  răscoalei lui  Horea (1784-1785)
Der antihabsburgische  Charakter des  Horea  Aufstands (1784-1785)
29 32  
NICOLAE  WARDEGGER Momente  ale  luptei  comune  a  poporului  român şi a naţionalităţilor conlocuitoare contra imperiului habsburgic
Les  moments de  la  lutte  commune  du  peuple roumain  et  des  nationalites  cohabitantes  contre l’empire  des  Habsbourgs
33 39
ALEXANDRU  NEAMŢU Haiducia  pe  domeniul  Hunedoarei  la  începutul secolului  al  XIX-lea
La vie des haidouks sur le domaine de  Hunedoara au  debut  du  XIX-eme  siecle
41 57
MIRCEA  POPA Doua poete straine, cantarete ale midelaului de independenta a poporului roman
Deux  poetesses   etrangeres,   qui  chantent  l’ideal d’independance de peuple roumain
59 66
PETRE  STOICAN Ideea  de  independenţă în literatura  română. L’idee  <l’independance  dans   la   litterature   roumaine 67 69
ALEXANDRU  MATEI Războiul pentru independenţă – moment de manifestare  a  unităţii şi solidarităţii româneşti. Contribuţii documentare
La  guerre  pour  l’indcpendance –   moment  de  la manifestation e l’unite et de la solidarite roumaine. Contributions documentaires
70 104
PAUL ABRUDAN Solidaritatea hunedorenilor cu România în războiul pentru cucerirea  independenţei
La  solidarite  des  habitants  de  Hunedoara  avec la  Roumanie  dans  la  guerre  pour  la  conquete  de l’independence
105 108
ELISABETA  IONIŢA Contribuţia femeilor   din   Transilvania  la  lupta pentru cucerirea independenţei de stat a României
L’apport  des  femmes   de  Transylvanie  pendant la  guerre  pour  la  conquete  de  l’independance  de l’Etat de  la  Roumanie
121 124  
GHEORGHE  I.  IONIŢA Ideile  unităţii naţionale, independenţei şi suveranităţii patriei  reflectate  în  Programul  Partidului Comunist  Român
Les idees de l’unite nationale, de l’independance et de la souverainete de la patrie reflechies dans le  Programme  du      Parti  Communiste  Roumain
125 129
Studii şi articole
MIHAI BLĂJAN TIBERIU  CERGHI Cercetări  arheologice   la   Aiton,   Cluj-Napoca   şi Răchiţele (jud. Cluj)
Recherches  archeologiques  Aiton,  Cluj-Napoca et  Răchiţele (dep.  Cluj)
131 146
ION  HORATIU  CRIŞAN Locul complexului din Munţii Orăştiei în civilizaţia geto-dacica
Le   lieu  du  complexe   des   Montagnes  d’Orăştie dans  la civilisation des Geto-Daces
149 153
ISTVAN  FERENCZI Observaţii geomorfologice privind apărarea naturală a complexului cetăţilor dacice din Munţii Oraştiei
Des   observations  geomorphologiques  en  ce  qui concerne  la  defense  naturelle  du complexe  des cites  daces  dans  les  Montagne d’Orăştie
155 168  
OCTAVIAN  FLOCA Singidava
Singidava
171 179
NICOLAE  BRANGA Consideraţii topografice  şi arhitectonice  privitoare la  Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa
Considerations    topographiques    et   del’arhitecture relatives   a Ulpia  Traiana   Sarmizegetusa
183 190  
DUMITRU PROTASE Castre romane cu  dublu  zid de incintă descoperite în Dacia  
Camps  romains  a deux  murs  d’enceinte  paralles  en Dacie
191 202
LIVIU MARGHITAN Valea Mureşului – parte  integrantă a  sistemului de  fortificaţie a  Daciei
La  Vallee  du  Mureş – une  partie  integrante du systeme de  fortification de  Dacia
203 206  
CLOŞCA BĂLUŢA Lămpile romane  din  Muzeul  judeţean Hunedoara- Deva
Les  lampes  romaines  du  Musee  du  departement de  Hunedoara- Deva
209 228
MIHAI BĂRBULESCU Capiteluri romane din Dacia intracarpatică
Des  chapteaux  romains  de  la  Dade  intracarpatique
240 243
DORIN  ALICU, SANDA  ALICU Un  cadran  solar  fragmentar  descoperit  la  Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Un   cadran   solaire   decouvert   a  Ulpia  Traiana Sarmizegetusa
263 265  
IUDITA  WIKKLER MIRCEA  DAN  LAZĂR Emblema  legiunii  a  XIII-a  Gemina  pe  un  fragment de umbo
L’embleme  de  la Legio  XIII  Gewina sur un  fragment d’umbo
267 276  
RADU  POPA Observaţii privind  zidurile  de  mortar  din  cetaţile dacice hunedorene
Quelques  remarques  concernant  les  murs  lies  au mortier  des  eitadelles  daces  de  Hunedoara
277 283
GHEORGHE  CANTACUZINO Cercetări arheologice la biserica din Sînpetru (com Sîntămăria Orlea, jud. Hunedoara) Archeologische  Porschungen  bei  der  Kirche  von Sînpetru (Gemeinde Sîntămăria Orlea, Kreis Hunedoara) 285 292
MIRCEA  DAN  LAZĂR Tezaurul feudal  (sec. XV-XVI)  de la  Ribiţa (jud. Hunedoara)
Le  tresor  feudal   (Ies  XV-XVI-eme  siecle)   de Ribiţa (le departement  de Hunedoara)
293 304  
IOACHIM  LAZĂR Cîteva date privind exploatarea aurului pe domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului  al  XVI-lea
Einige  Daten  liber  die  Goldforderung  im  Gebiet von Hunedoara in cler ersten Hfilfte des 16.  Jahr- hunderts
307 315
ALEXANDRU  TAMAS Economia fierului în Transilvania între anii 1750-1780
L’economie   du   fer   en   Transylvanie   entre  les annes 1750- 1780
317 328
MIRCEA  BELE Cantemir şi Leibniz Cantemir şi Leibniz   329 333
NICOLAE  EDROIU Aspecte  ale  începutului  metalurgiei  moderne a fierului pe Valea Cernei
Einige  Aspekte  liber  die  Anfonge  der  modern Eisenmetallurgie im Cernatal
341 354
IACOB  MARZA Patru   documente   despre   Regium   Gymnasium Zalathnense
Quatre documents sur Regium Gymnasium Zalathnense
355 375
SIMION  RETEGAN Date statistice din arhiva Guberniului Transilvaniei privitoare  la  comitatul  Hunedoara  în  anii  guvernării  liberale Statistische   Daten   beziiglich   auf  das   Komitat Hunedoara  zur  Zeit  der  liberalen Regierung  aus dem  Archives  Siebenburgischen  Guberniums 377 396  
OLIMPIA  PALAMARIU Documente   ale   breslei   tăbăcarilor  din   Orăştie existente în arhivele hunedorene
Des  documents  du  corporation des  tanneurs  d’ Orăştie  existents   dans  Ies   archives  locales   de Hunedoara
397 404
LIVIU  BOTEZAN NICOLAE  CORDOŞ Cîteva  aspecte  ale  rolului  jucat  de  oraşul Deva în  viaţa politică a  românilor  transilvăneni din ultimii  ani  ai  veacului  al XIX-lea
Einige  Aspekte  der  Rolle,  die  die  Stadt  Deva, im  politischen  Leben  der  Rumănnen aus  Siebenburgen in den letzten  Jahren des 19  Jahrhunderts gespielt  hat
405 418
VALERIU  ACHIM Elena Hossu – Longin, reprezentantă de  frunte a   feminismului   românesc din   judeţul  Hune doara
Elena   Hossu –   Longin,   reprezentante   eminente des reunions des femmes roumaines du departament Hunedoara
421 431
GHEORGHE  SORA Vasile Goldiş în corespondenţă
Vasile Goldiş in Briefen
433  
DUMITRU  FLOCA Noi date privind mişcarea muncitorească din zona  minieră Brad la  începutul secolului  XX
Des  nouvelles  dates  en  ce  qui  concerne  le  mouvement  des  ouvriers  de  la  zone  miniere de  Brad au debut  du XX-eme  siecle
441 445
LUDOVIC  BATHORY Lupta  muncitorilor  din  Valea  Jiului pentru  reînnoirea contractului  colectiv  în anul  1922 Der  Kampf  der  Arbeiter aus  dem  Jiu-Talfur die Erneuerung der kollektieven Arbeitsvertrăge im Jahr  1922 447 457
GHEORGHE I.  IONIŢA Panait   Istrati   în   apărarea  muncitorimii   greu încercate în 1929
Panait  Istrati  defenseur  des  ouvriers  miniers  en 1929
459 464
ION POPOROGU Partidul  Comunist  Român  –  organizatorul  luptei revoluţionare a  minerilor  Văii  Jiului  împotriva dictaturii  militaro- fasciste
Le Parti Communiste Roumain- l’organisateur de la  lute  revolutionnaire  des  mineurs  de  la  Vallee du  Jiu  contre  la  dictature militaire –  fasciste
465   470  
VERONICA PICIORUŞI Transformări social –   economice  şi politice  hunedorene  oglindite  în paginile ziarului „Zori Noi” (I).
Les  transformations   sociaux –   economiques   et politiques de Hunedoara envisagees dans les pages  du jurnal „Zori Noi” (I)
471 478
MIRCEA          VALEA Platforma  Luncanilor.   Aspecte   ale   vechimii   şi continuităţii aşezărilor.
La platforme des Luncani.  Aspects de  l’anciennete et  de  la  continuite  des villages.
487 507  
NICOLAE  DUNĂRE Elemente  ale  fondului  naţional în  civilizaţia tradiţională hunedoreană
Des  elements  du  fond  national  dans  la  civilisation traditionelle  de  Hunedoara
509 517
EUGEN  PAVEL Contribuţia  lui   Ioan   Lăzăriciu  la   dezvoltarea învăţămîntului hunedorean
L’apport  de  Ioan  Lăzăriciu au  developpement  de l’enseignement  de  Hunedoara
519 527

Note şi discuţii

MIRCEA  HOMORODEAN Elemente  de  istorie  a  limbii  şi culturii  poporului român reflectate în graiurile şi toponimia  judeţului Hunedoara
Des   elements   d’histoire   de   la   langue  et  de  la culture  du  peuple  roumain   envisages  dans  les patois  et   dans   la  toponymie   du   departement Hunedoara
529 534
RADU  ARDEVAN Sextus  Attius  Secundus
Sextus  Attius  Secundus
535 538
ADRIANA  RUSU Un mormînt roman descoperit la Uroi  (jud. Hunedoara)
Un tombeau romain decouvert a Uroi  (dep.  Hunedoara)
539 542
CONSTANTIN  POP Statui  imperiale  de  bronz  la  Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa
Imperial  bronze  statnes  at  Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa
543
546 
IOAN  ANDRIŢOIU Constituirea şi dezvoltarea  colecţiei de  arheologie a  Muzeului  judeţean Hunedoara – Deva.
La  constitution  et le  developpement  de  la  collection  d’archeologie  du  Musee  departemental Hunedoara-Deva
549 559
IOAN  PLEŞA OCTAVIAN  ROTARU Documente privind monumentele arheologice romane de  la  Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa
Des documents en ce qui  concerne les monuments archeologiques  romains  de  l’Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa
561 575
MIRCEA  POPA O contribuţie la „Bibliografia românească veche”: circulara  episcopului  Bob  din  1799
Une  contribution  a la  „Bibliographie   roumaine ancienne”:  Ia  circulaire  de  l’eveque Bob de 1799
577 578
EUGEN PAVEL Cărţi cu  însemnări manuscrise  (I)
Livres  avec  des  notes manuscrites  (I)
 
579 589
MARIA SALCERIU Figuri  reprezentative  ale  culturii  hunedorene  de la sfîrşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului  XX
Figures  representatives  de  la  culture  de  Hunedoara  a Ia  fin  du  XIX-eme  siecle  et  au  debut du  XX-eme  siecle
 
591 595
VICTOR  ŞUIAGA O figură marcantă a mişcării feministe hunedorene: Ana  Petco
Une  figure  marquante  de  la  reunion  des  femmes de  Hunedoara :  Ana  Petco
597 600
EMIL  POP Un  reprezentant  de  frunte  al  luptei  pentru  independenţa şi libertatea  natională a  poporului român:  Adam  Henţiu-Henţiescu
Un  remarcable representant de Ia lutte  pour l’independence  et  la  liberte  nationale  du   people roumain:  Adam  Henţiu-Henţiescu
601 604
CLEMENTE  CONSTANTIN Vestigii  ale  unui  cunoscut  basm  românesc  într-o colindă din  Şerel (Haţeg) Les  vestiges  d’un  connu  conte  roumain  dans  un noel  de  Şerel (Haţeg). 605 608
MIRCEA  BELE Umanismul revoluţionar de la „Manifestul Partidului  Comunist”  la  documentele  programatice  ale Partidului  Comunist  Român
L’humanisme  revolutionnaire depuis „Manifest  du Parti Communiste” aux documents programatiques du  Parti  Communiste  Roumain
609 614
CONSTANTIN  NELEGA Perspective  teoretice  şi metodologice  ale  investigaţiei sociologice  privind  relaţia muzeu –   public (I)
Perspectives  theoretiques  et  methodologiques  de l’investigation  sociologique  sur  la  relation  musee –   publique  (I)
615  
ABREVIERI  BIBLIOGRAFICE ABREVIATIONS  BIBLIOGRAPHIQUES   619   621

Translate »