Cuprins Sargetia XVI-XVII

Coperta                               Pagina de titlu

Radu Bălan Salutul Biroului Comitetului Județean de partid

11

Ioachim Lazăr Centenarul Muzeului județean Hunedoara-Deva

Le centenaire du Musee departamental Hunedoara-Deva

22

Elisabeta Ioniță Rolul muzeului în aprofundarea cunoștințelor vizitatorilor despre istoria unitară a poporului român în lumina documentelor Plenarei lărgite a C.C. Al PCR din 1-2 iunie 1982

La role du musee pour approfonder les connaissances des visiteurs sur l’histoire unitaire du peuple romain a la lumiere des documents de la Session pleniere du C.C. Du P.C.R. De 1-2 juin 1982

29

Rodica Irimescu-Andruș O sută de ani de activitate expozițională la Deva

Cents ans de lactivite de lexpozition du Musee de Deva

35

Mircea Dan Lazăr

Din activitatea științifică a Societății de istorie și arheologie din Deva, în anii 1880-1902

Uber die Tatigkeit der Geschichtlichen und Archaologischen Gesellschaft aus Deva in den Jahren 1880-1902

45

Sever Dumitrașcu

Din activitatea lui Constanti Daicoviciu pe șantierele arheologice hunedorene

De lactivite de Constantin Daicoviciu dans les chantiers archeologiques de Hunedoara

55

Gheorghe I. Ioniță

Meleagurile hunedorene, puternic încadrate în istoria contemporaneității românești. Pledoarie pentru o reflectare muzeografică firească a a aacestui adevăr

Les contrees de Hunedoara bien encadrees en lhistorire roumaine contemporaine. La pledoirie pout le reflet naturel dans le musee de cette verite

63

Adela Herban

Activitatea cultural-educativă a muzeelor hunedorene în anii socialismului

Lactivite culturelle-educative des musees de Hunedoara pendant les annes du socialissme

69

Maria Vîrtopeanu

Muzeul memorial Aurel Vlaicu la centenarul nașterii aviatorului

Le Musee memorial Aurel Vlaicu au centenaire de la naissance de laviateur

73

STUDII SI ARTICOLE

Eugen Comșa

Vânătoarea în timpul epocii neolitice de pe întinsul Transilvaniei, Banatului și Crișanei

La chasee pendant lepoque neolithique sur le territoire de la Transylvanie, Banat et Crișana

77

Florin Drașovean,

Tiberiu Mariș

Cercetări arheologice de suprafață în așezarea neolitică de la Turdaș (jud. Hunedoara)

Recherches archeologiques de la surface dans lhabitat neolitique de Turdaș (dep. Hunedoara)

89

Mihai Blajan,

Eugen Stoicovici,

Cornel Tati,

Ion Man

Studiul arheologic si metalografic al unor obiecte din aramă și bronz, descoperite în sudul Transilvaniei

Archaologische und metallographische studium von Metallgegenstanden die in Suden von Siebenburgen entdeckt wurden

95

Ioan Andrițoiu

Considerații asupra unor materiale arheologice aparținând bronzului târziu descoperite în împrejurimile Devei

Considerations sur quelques materieaux archeologiques qui appartiennent au bronze tardif, decouverts dans les environs de Deva

125

Sorin Cociș

Ateliere de bronzieri în Dacia preromană (sec II îen- sec I en)

Ateliers de bronziers de la Dacie preromaine (II-eme siecle av.n.e. -I-er siecle de n.e.)

139

Viorel Pavel Popa

Câteva considerații asupra tezaurului de la Sălașu de Sus (jud. Hunedoara)

Considerations sur le tresor de Salasu de Sus (dep. Hunedoara)

145

Hristache Tatu,

Viorel Moraru

Dispozitivul defensiv dacic de la Popnoriciu (jud. Hunedoara)

The Ponoriciu dacian defensive dispositive

151

Hristache Tatu

Fortificatii la Porțile de Fier ale Transilvaniei

The defensive Works at the Iron Gates of Transylvania

165

Ovidiu Popescu

Credința geto-dacilor în nemurire, element de continuitate

La croyance des geto-daces limmortalite, lelement de continuite

171

Ștefan Ferenczi

Observații tipologice și comparative cu privite la castrele de marș romane situate în zona cetăților dacice din munții Surianului

Typologische und vergleichsmassige Bemerkungen zu den im Gebiet der dakischen Burgen und des Surianu-Gerbirges gelengenenromischen Marschlagern

179

Dorin Ursuț

Adam Mitulescu

Petrică Paul

Drumul roman Sarmizegetusa-Ostrov. Aspecte geo-topometrice

The roman road Sarmizgetusa-Ostrov, Geotopometric aspects

201

Cloșca Băluță

Pătrunderea și difuzarea sigilatelor de Rheinzabern și Westerndorf în Dacia Superior

La penetration et la diffusion du sigilles de Rheinzabern et Westterndorf en Dacia Superieure

209

Ion T. Lipovan

Opaițe romane din Ampelum (I)

Romische Lampen aus Ampelum (I)

227

Constantin N. Petolescu

Notă asupra unui fragment de diplomă militară romană

Note sur un fragment de diplome militaire romaine

233

Emil Nemeș

Podobe de aur aflate în colecția Muzeului de arheologie Sarmizegetusa

Parurures en or trouvees dans la collection du Musee darcheologie de Sarmizegetusa

237

Paul Abrudan

Mircea Stoia

Documente inedite privind călătoria lui Theodor Mommsen în Trasilvania pentru studierea inscripțiilor romane din Dacia

Original documents about Theodor Mommsens travel throught Transylvania where he studied somme roman inscription of Dacia

241

Ioachim Nicolaus

Proporții în arhitectura sacră din Dacia romană

Proporzionen in sakrala Architektur im romischen Dazien

251

Ion Barnea

Continuitea elementului daco-roman după părăsirea aureliană, pe baza descoperirilor paleocreștine din Transilvania, în lumina ultimelor cercetări

La continuite de lelement daco-romain apres le depart de Aurelian, en basant sur le decouverts paleo-chretiens de la Transylvanie par le prisme des recherches actuels

259

Costin Feneșan

Familia românească Bizere și moșiile ei de pe Valea Pogănișului (1443-1447)

Die rumanische Familie Bizere und ihre Guter vom Pogăniș-tal (1443-1447)

267

Cristina Feneșan

Relațiile Transilvaniei cu Imperiul Otoman în anii 1613-1629

Die Beziehungen Siebenburgens zum Osmanischen Reich in den Jahren 1613-1629

281

Ioan Aurel Pop

Datul oilor în Țara Hațegului în veacul al XV-lea și la începutul veacului al XVI-lea

La donne des moutons au Pays de Hatzeg au XV-eme siecle et au debut du XVI-eme siecle

287

Olimpia Palamariu

Tezaurul de monede feudale de la Ohaba Streiului (sec. XVI)

Le tresor des monnaies feodales de Ohaba-Strei (le XVI-eme siecle)

295

Olimpia Palamariu

Tezaurul feudal de la Călanu Mic (sec. XVI-XVII)

Le tresor des monnaies feodales de Călanu Mic (le XVI-eme et le XVII-eme siecle)

299

Gheorghe Naghi

Românii din Oltenia în Țara Hațegului în anii 1794-1795

Les Roumains de Oltenie qui ont vecu dans le Pays de Hatzeg dans les annees 1794-1795

311

Ioachim Lazăr

Evoluţia tehnicii mineritului şi a prelucrării metalelor preţioase în Ţara Zarandului ) sec. al XVIII-lea)

Levolution de la technique de lexploitations des mines et de la preparation des meteaux precieux dans le Pays de Zarand (le XVIII-eme siecle)

317

Mircea Dan Lazăr

Aspecte ale exploatării fierului la Ghelar (jud. Hunedoara) în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi până la sfârşitul secolului al XIX-lea

Geschichtspunkte der Ausbeutung der Eisenerze in helar im Komitat Hunedoara in der zweiten Halfte des XIII. Jahrhunderts bis Ende zum des XIX Junderts

325

Adrian A. Rusu

 Cetatea Haţegului – monografie istorică şi arheologică

Le cateau fort de Haţeg – une monografie historiques et archeologiques

333

Iosif Adam

Cu privire la formarea pieţii economice unitare româneşti

So referant a la cosntitution du marche economique unitaire roumain

361

Dan Berindei

Maria Dogaru

Preocupări pentru alcătuirea unei istorii naţionale româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea

Preocupation pour composer une histoire nationale a la moitie du XIX-eme siecle

369

Constantin Tănăsescu

Aspecte militare ale revoluţiei de la 1848-1849 la Deva

Militarische Aspekte des Revolutionskampfes in den Jahren 1948-1849 bei Deva

377

Rodica Irimescu Ambruş

 Lista târgurilor din Transilvania, Banat şi România (1852-1918)

The List of the Market Towns of Transylvania, Banat and Romania (1852-1918)

389

Nicolae Lascu

Popasul domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Deva, în drum spre exil

Le passage du prince Alexandru Ioan Cuza, en route vers lexil

411

Gheorghe Sora

Ideea de unitate, suveranitate şi independenţă naţională a românilor transilvăneni, oglindită în patru documente din toamna anului 1918

Der Gedanke der Einheit, Souveranitate und nationalen Unabhangigkeit bei den Rumanen Transsilvaniens vom Herbst 1918

417

Traian Rus

Consideraţii privind caracterul plebiscitar, democratic al alegerilor şi activităţii Consiliiilor Naţionale Române

Considerations en ce qui concerne le caractere plebiscitaire, democratique du choix et de lactivite des Conseils Nationals Roumains

425

Herbert Rabinovici

 Participarea dr. Petru Groza la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918

La participation de dr. Petru Groza a la Grande Anssemble Nationale de Alba Iulia du 1-er Decembre 1918

443

Victor Isac

Dreptul istoric ca drept al păcii

Le droit historique comme le droit de la paix

457

Adela Herban

 Aspecte din lupta minerilor de la Societatea Mica din Brad în anii 1924-1925

Les aspects de la lutte des mineurs de la Societe Mica de Brad dans les annes 1924-1925

463

Dumitru Peligrad

Teodor Rusu

Noul contract colectiv din Valea Jiului (decembrie 1929) şi semnificaţia lui

Le nouveau contract collectif de la Valle de Jiu (le decembre 1929) et son signification

473

Aurel Lazăr

Răsunetul eroicelor lupte ale minerilor de la Lupeni din august 1929 în presa arădeană

Lecho des luttes heroiques des mineurs de Lupeni, de lAout 1929, dans la presse de Arad

479

Anghel Nistor

Aspecte privind aplicarea reformei agrare în judeţul Hunedoara, în anii crizei economice (1929-1933)

Aspect concertant lapplication de deforme agraire dans le departement de Hunedoara pendant les annees de la crise economique (1929-1933)

485

Mircea Valea

Organizaţia Frontul Plugarilor în etapa revoluţiei popular-democratice din România (II)

LOrganisation Le Front des Laboureus dans letape de la revolution popularire-democratique de la Roumanie (II)

491

Anghel Nistor

Poziţia forţelor democratice hunedorene în alegerile parlamentare din decembrie 1937

La position des forces democratiques de Hunedoara au cours des elections parlamentaires de decembre 1937

501

Liviu Lazăr

Consideraţii istoriografice referitoare la problema antirevizionistă

Considerations historiographiques concernant sur le probleme de lantirevizionisme

507

Constantin Căzănişteanu

Depresiunea Hategului – reduit militar național în concepția strategică a comandamentului român în cursul insurecției naționale (23-31 august 1944)

La depression de Hatzeg – la redoute militaire nationale dans la conception strategique du commandement roumain pendant linsurection nationale (le 23-31 Aout 1944)

515

Titus Furdui

Două exemplare din Tâlcul Evangheliilor a lui Coresi recent descoperite în comuna Măceu, jud. Hunedoara

Daten zu rumanischen Historiographie uber zwei Exemplare de Tâlcul Evangheliilor von Coresi von kurzem im Distrikt Hunedoara entdekt

519

Doina Aurora Braicu

Circulația pe meleaguri hunedorene a unor cărți românești din secolele XV-XVII, păstrate în patrimoniul cultural național sibian

La circulation dans la contree de Hunedoara de quelques livres roumains des XVI-eme et XVII-eme siecles, gardes dans le patrimoine culturel national de Sibiu

531

Doina Aurora Braicu

Considerații privind prezența în sud-estul Transilvaniei a unor tipărituri românești din secolul al XVI-lea

Considerations about some 16-th century printed Books in the south-eastern Transylvania

539

Dan Rîpa Buicliu

Decrete și cărți didactice imprimate pentru învățământul din Transilvania și Banat (1771-1822)

Les decretes et des livres didactiques imprimes pour lDouă exemplare din Tâlcul Evangheliilor a lui Coresi recent descoperite în comuna Măceu, jud. Hunedoaraenseignement de la Transylvanie et de la Banat (1771-1822)

549

Nicolae Florea

Contribuții la istoria învățământului. Școlile de reuniune grănicerească.

Contributions a lhistoire de lenseignement. Les ecoles de reunion des unites affectees a la garde des frontieres

559

Maria Basarab

Considerații privind cărțile didactice românești (1785-1892) din patrimoniul hunedorean

Considerations en ce qui concerne les livres didactiques roumains (1785-1892) du patrimoine de Hunedoara

565

Iacob Mârza

Manuale de istorie folosite la școlile din Transilvania între mijlocul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea

Les manuels dhistoire utilises dans les ecoles de Transylvanie entre la moitie du XVIII-eme siecle et la moitie du XIX-eme siecle

577

Maria Basarab

Consemnări culturale în presa interbelică

Enregistrements culturels de la presse de Hunedoara dentre les deux guerres mondials

607

Maria Vîrtopeanu

Din activitatea reuniunii de cântări din Orăștie

De lactivite de la Reunion des chenssons dOrăștie

617

Viorica Lascu

Relațiile dintre Gavril Todică și Alexandru Borza

Les relations entre Gavril Todică et Alexandru Borza

625

Gheorghe Iancu

Contribuții la istoricul învățământului primar din județul Hunedoara

Contributions en ce qui concerne lhistorique de lenseignement de premier degre de Hunedoara

643

Constantin Pascu

Un cărturar originar din Petroșani între ctitorii revistei Luceafărul

Un lettre originaire de Petroșani parmi les fondeurs de la revue Luceafărul

659

Elena Secoșan

Pădurenii din Hunedoara

Pădurenii de Hunedoara

665

Lucia Apolzan

Aspecte ale culturii spirituale. Obiceiuri, practici și simboluri specifice gospodăriei pastoral-agricole din Platforma Luncanilor, județul Hunedoara

Aspects de la culture spirituelle. Coutumes, trait a lestablissement pastoral-agricole de la platforme de Luncani, departement de Hunedoara

685

Clemente Constantin

Variante ardelenești ale paparudelor

Les variantes transylvains des paparude

723

Lucia Randoleanu

Considerații asupra icoanelor pe lemn din Țara Zarandului

Considerations en c que concerne les icones sur bois du Pays de Zarand

727

MISCELANEA

Cronica activității științifice a Muzeului județean Hunedoara-Deva pe anii 1981-1983 (Maria Basarab)

733

Octavian Floca – necrolog (Ioachim Lazăr)

741

Ion Poporogu – necrolog (Rodica Andruș)

743

 Vasile Găinaru – necrolog (Rodica Andruş)  745

 

Translate »