Cuprins – Sargetia XXVII – 2

SUMAR SOMAIRE INHALT CONTENS

STUDII ŞI ARTICOLE

DOINA DREGHICIU Momente din viaţa şi activitatea mitropolitului Andrei Şaguna (1808-1873)
Aspects front the life and activity of metropolitan Andrei Şaguna (1808-1873)
7
LAURENŢIU PUICIN Ioan Maiorescu. Profesorul şi omul.
The Professor and the Political man politic Ioan Maiorescu
23
IOACHIM LAZAR Invăţământul pedagogic, gimnazial şi liceal din sud-vestul Transilvaniei în perioada 1853-1883
L’Enseignement pedagogique, de Gymnasium et du Lycée dans la période 1853-1883
             37
NICOLAE JOSAN Despre ultima parte a activităţii politice a lui Andrei Şaguna (1865-1873)
Sur la dernière de l’activité politique d’Andrei Şaguna (1865- 1873).
105  
RODICA ANDRUŞ Revista Orăştiei” şi lupta naţională a românilor ardeleni
Revista Orăştiei” et la lutte nationale des Roumains d’Ardeal
125
GHEORGHE ŞORA Prima teză de doctorat despre Mihai Eminescu      
The first doctorate – dissertation about Mihai Eminescu
143
DOREL MARC Miron Cristea şi rolul bisericii în promovarea conştiinţei naţionale a românilor ardeleni în vremea dualismului austro-ungar  
The activity of Bishop Miron Cristea for the defence of the national Being
157
IOACHIM LAZĂR O piesă cu valoare deosebită – matricea sigilară a docurilor din Brăila şi Galaţi
Une pièce de valeur spéciale – la matrice scellée des docks de Brăila et Galaţi (1891)
167
VALENTIN ORGA Aurel Vlad – student la Budapesta
Aurel Vlad – étudiant a Budapeste
173
NICOLAE CORDOŞ Aurel C. Popovici şi dezvăluirile” lui din 1896          
Aurel C. Popovici et ses dévoilements” de 1896.
203
IOANA PURCAR Icoane pe sticlă din centrul Laz (Jud. Alba), aflate în colecţia Muzeului orăşenesc Sebeş (Catalog)    
Glass Folk paitings from Laz (Alba), Sebeş History muséum collection catalogue.
231
MĂRIUCA RADU Adunarea generală a Astrei de la Deva (1899) în mărturii braşovene
Die Generalversammlung der ,Astra” (Siebenbürgische Gesellschaft für die Förderung der rumänischen Sprache und Literatur) von 1899 in Kronstädter Zeugnissen.
251
ELENA MUSCA Conştiinţa naţională şi acţiunea românilor reflectată în presa sălăjeană la începutul secolului al XX-lea      
National conscionsness and romanian activity reflected in Sălaj newspapers from the beginning of the XX-th century.
261
MARCEL MORAR Aspecte privind locul şi rolul dr. loan Mihu în desfăşurarea tratativelor din 1910 cu guvernul maghiar           
About the place and role of Dr. loan Mihu în the development of the treaties with the Hungarian Government in 1910
273
IOANA BURLACU Consiliul de Coroană din 21 iulie/3 august 1914 de la Sinaia în memorialistica vremii
Der Kronrat von 21 Juli/3 August 1914 in Sinaia in der zeigennössischen Erinnerungsschrift
285
VALENTIN ORGA loan Moţa. Tabloul interzis al unui naţionalist ardelean (II) .
loan Moţa – un tableau interdit l’un nationaliste (II)
291
VALERIU GIURAN Documente privind participarea Diviziei 1 infanterie română în primul război mondial. I. Campania anului 1916
Documents sur la participation de la première division d’infanterie romaine pendant la première guerre mondiale. I. La campagne du 1916.
317
MIHAI RACOVIŢAN EUGEN STRĂUŢIU Alexandru Vaida Voevod – diplomatul Marii Uniri
Alexandru Vaida Voevod – der Diplomat der Grossen Vereiningung
395
CONSTANTIN I. STAN Unirea Basarabiei cu România în contextul relaţiilor româno-ucrainiene (1917-1918)
The Union of Bessarabia with Romania and the Romanian- ucrainian relations (1917-1918)
405
GHEORGHE ŞORA Cuvântarea solemnă şi festivă a lui Vasile Goldiş la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918      
A historical document: the solemn and festive speech of Vasile Goldiş at Alba Iulia 1 December 1918
423
EMIL BURLACU Poetul tribun al Unirii, Octavian Goga          
Der Dichter Octavian Goga als Volksfuhrer der Vereinigung.
437
ALEXANDRU BABOŞ Regimentul 92 infanterie Orăştie în apărarea Marii Uniri din 1918
Das 92 Infanterie Reginient Orăştie in der Verteidigund des Grobes Vereinigung.
453
GHEORGHE FIRCZAK Marea Unire reflectată în presa maghiară hunedoreană           
The great Union reflected into the Magyar Hunedorean Press
463
GUDRUN LIANE ITTU Hans Mattis – Teutsch de la abstracţionismul geometric la realismul constructiv
Hans Mattis – Teutsch, vom geometrischen Abstraktionismus zum Konstruktiven Realismus
475
VIRGIL PANĂ Câteva consideraţii privind reprezentarea parlamentară a minorităţii maghiare din România (1919-1939)
Quelques considération a propos de la representation parlamentaire de la minorité hongroise de la Roumanie (1919-1939).
483
RODICA ANDRUŞ Tipografii si librării hunedorene         
Des typographies et des librairies de département de Hunedoara
499
DARIUS MIHEŢ Aspecte urbanistice ale Devei în perioada interbelică
Aspects urbanistes de Deva entre deux-guerre
515
LIVIU LAZĂR Aniversarea zilei de 1 Decembrie – mijloc de luptă antirevizionistă în Transilvania în perioada interbelică
L’anniversaire du 1-er Décembre, moyen de lutte antirevizionniste dans la période de l’entre-deux-guerres en Transylvanie.
521
MIRCEA BARON Reflectarea în presa românească din Valea Jiului a problematicii culturale din perioada interbelică        
La problématique culturelle d’entre-deux-guerre reflectée dans la presse roumaine de la Valée de Jiu.
531
DAN IVĂNUŞ Presa românească sibiană în perioada interbelică  
La presse de Sibiu entre les deux guerres mondiales.
539
MIRCEA BARON Raţionalizarea în mineritul carbonifer din Valea Jiului în deceniul patru al secolului al XX-lea
La rationalisation dans l’extraction minière du charbon de la Valée de Jiu dans le quattrième décennie du XXe siècle.
551  
MIRCEA BARON O instituţie bancară la petroşani în perioada interbelică „Casa de păstrare” 
Une institution bancaire à Petroşani, pendant la période d’entre les dèux queries mondial les. „Casa de Păstrare
563
ADELA HERBAN Consideraţii istoriografice asupra relaţiilor diplomatice ale României cu Vaticanul (1920-1940)       
Considérations istoriographiques sur les relations diplomatiques de la Roumanie avec le Vatican (1920-1940)
575
LIVIU LAZAR Date noi privind relaţia revizionism-antirevizionism în istoriografia românească şi cea universală  
Des nouveaux recherches sur la relation révisionism – antirevisionnisme dans l’hisloriographe romaine et universelle.
595
MARCEL ŞTIRBAN 1938-1940. De la un regim parlamentar democratic la unul de autoritate personală   1938-1940.
D’un regime parlamentaire démocratique à un regime d’autorité
615
VALERIU GIURAN Momente privind participarea regimentului 5 Vânători din armata română în cel de al doilea război mondial. Campania de est în anul 1942 Moments sur la participation du Regiment 5 chasseur de l’armeé romaine pendant la deuxieme guerre mondiale. La campagne de l’est, la période de l’anné 1942 627
MARIN MIHAILESCU Basarabia între regim de dictatură sovietică (1940-1941) şi unul de autoritate militară (1941-1944)      
Basarabie partagé entre un regime de dictature soviétique (1940- 1941) et l’autre de l’autorité militaire (1941-1944)   
683  
ANCA BOCA Aspecte ale instalării dominaţiei sovietice în economia românească  
Aspects of Establishment of Soviet Domination in Romanian Economy
695
                      RECENZII, CRONICĂ  
IOACHIM LAZAR Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 1997-1998            
La cronique de l’activité scientifique du Musée de la Civilisation Daque et Romaine Deva dans les années 1997-1998
719
                                 IN MEMORIAM  
  Dimitrian-Laurenţiu-Viorel Brana (1907-1998) 745
  Ştefan Pascu (1914-1998) 749
  Mircea Valea (1931-1999) 753
  Vlaicu Bâma (1913-1999) 757

Translate »