Cuprins Sargetia XVIII-XIX

Coperta                         Pagina de titlu

 Ioachim Lazăr Zarandul-principalul focar al răscoalei țăranilor români conduși de către Horea, Cloșca și Crișan

Zarandul – le principal foyer de la revolte des paysans roumains par Horea, Cloșca și Crișan

 

Barbu Ștefănescu

 Agricultura din vestul Munților Apuseni în preajma răscoalei lui Horea

L’agriculture de l’ouest des Montagnes de l’Ouest, a l’approche de la revolte de Horea

Constantin Tănăsescu Câteva aspecte particulare privind răscoala lui Horia de la 1784

Einige partikulare Aspekte des Horea Aufstandes vom Jahre 1784

Ioan Munteanu

Margareta Curec

Cu privire la starea de spirit a țărănimii bănățene în timpul răscoalei populare din 1784

Bezuglich der Gesinnung der Banater Bauernschaft wahrend des Volksaustandes 1784

 Andrei Magyari Efectul răscoalei din 1784 în Scaunele secuiești

L’effet de la revolte de l’anne 1784 dans les districts administratifs des Szekler

 Gheorghe Șora Portretul lui Horea în literatură

Horeas Bild in der Literatur

 Gheorghe Zaharia Dimensiunea europeană a mișcării revoluționare condusă de Horea

La dimension europeenne du mouvement revolutionnaire conduit par Horea

 Eugen Gluck Contribuții noi cu privire la răsunetul răscoalei populare din 1784, în presa din Anglia, Cehia și Germania

New contributions abolit the sound of popular revolution from 1784, in papers of England, Czechoslovakia and Germany

 Liviu Ursuțiu Istoria unei cărți: “Revoluțiunea lui Horia

L’histoire dun livres: “La revolte de Horia

STUDII SI ARTICOLE

Florin Drașoveanu

Mihai Rotea

Cercetări de suprafață pe teritoriul așezării neolitice de la Chitid (Hunedoara)

Les recherches de surface sur le territoire de l’habitat neolitique de Chitid (le departement Hunedoara)

Zoia Kalmar

Hristache Tatu

Materiale neo-eneolitice descoperite in Țara Hațegului

Eneolithic findgs in Țara Hațegului

 Ștefan Ferenczi Depresiunea Cernei bănățene a fost și ea folosită în legătură cu înaintarea unor trupe romane spre complexul cetăților dacice din munții Sebeșului? (considerații geomorfologice)

Le depression de Cerna de Banat a ete elle aussi utilise pur la marche en avans des troupes romains vers le complexe des cites daces des Montagnes de Sebeș? (Des consideration geomorphologigues)

Viorel Moraru

Hristache Tatu

O nouă fortificație dacică în zona Ponorîci, județul Hunedoara

Eine neue archeologische Entdeckung in Ponorîci, Kreis Hunedoara

 Viorel Moraru Opinii referitoare la funcționalitatea complexului defensiv dacic de la Ponorîci (județul Hunedoara)

Bemerkungen zur Funktionalitat des dakischen Verteidigungkomplexes von Ponorîci (Kreis Hunedoara)

 Sever Dumitrașcu Constantin Daicoviciu – arheologul, patriotul, umanistul

Constantin Daicoviciu – l’arheologue, le patriote, l’humaniste

Lucia Țeposu-Marinescu Cu privire la urbanizarea Miciei

Sur l’urbanisation de Micia

 Sorin Cociș

Adriana Rusu

Fibule romane din colecțiile Muzeului Județean Deva (I)

Fibules romaines des collections du Musee d’histoire Deva   (I)

 Ion T. Lipovan  Opaițe romane produse într-o oficină din Ampelum (II)

Les lampes romanes produites dans une officine d’Ampelum

 Radu Florescu Urbanizarea Daciei romane

L’urbanisation de la Dacia romaine

 Adrian Andrei Rusu Dovezi pentru continuiteatea adunărilor românești din Țara Hațegului după mijlocul secolului al XV-lea

Arguments pour la continuite des assemblees roumaines dans le Pays de Hațeg, apres la moite du XV siecle

 Costin Feneșan Ohaba și Ponor – două moșii românești din Țara Hațegului și stăpânii lor în secolele XV-XVI

Ohaba und Ponor – zwei romanische Guter des Hetzeger Landes und ihre Besitzer in 15 un 16 Hahrhundert.

 Mircea Dan Lazăr  Aspecte ale prelucrării fierului la Ghelar (jud. Hunedoara) în evul mediu, în lumina recentelor cercetări arheologice

Aspects de remairement du fer a Ghelar (departement jud Hunedoara) au moyen age, a la lumiere des recentes recherches archeologiques

 Constantin Tănăsescu Date privitoare la orașul și cetatea Devei în secolele XVI-XVII

Angaben mit Bezung auf die Deva und die Devaer Burg im 16 un 17 Jahrhundert

 Ioan Aurel Pop Din documentele Arhivei Naționale Slovace de la Bratislava desprer Țara Hațegului la începutul secolului al XVI lea

Des documents de l’Archives Nationalles Slovaques de Bratislava sur le Pays de Hațeg au commencement du XVI-eme siecle

 Vasile Ionaș Fuga țăranilor de pe moșii oglindită în documentele păstrate la Filiala Arhivelor Statului – județul Hunedoara

La fuite des paysans des domaines envisage dans le documents de la Filiale des l’Archives de l’etat – le departement Hunedoara

 Ioachim Lazăr  Aspecte privind cărbunăritul în ținutul Hunedoarei (secolele XVI-XIX)

Des aspectes concernant le charbonnage dans le departement de Hunedoara (XVI-eme – XIX-eme siecles)

Elenuța Marioara Vînătoru O descriere a comitatului Hunedoara la 1773

Une description du comitat de Hunedoara de l’anne 1773

 Olimpia Palamariu Tezaurul de monede feudale din secolele XVII-XVIII existent în colecția veche a Muzeului din Deva

Le tresor des monnaies feodales de XVII-eme – XVIII-eme siecle, existens dans la vielle cellection du Musee de Deva

 Olimpia Palamariu Repertoriul tezaurelor feudale din colecția Muzeului Județean din Deva

Le repertoire des tresors feodals de la collection du Musee de Deva

 Viorel Vînătoru Statutul școlii de montanistică din Săcărâmb (1863)

La statut de l’ecole montagnard de Săcărâmb (1863)

 Stelian Mîndruț Contribuții epistolare la biografia istoricului Nicolae Densusianu (1879-1987)

Contributions epistolarires a la biographie de l’ouvere de l’historien Nicolae Densusianu (1979-1897)

 Gheorghe Șora Vasile Goldiș către aviatorul Aurel Vlaicu

Vasile Goldiș an Aurel Vlaicu

 Adela Herban Contribuții la cunoașterea activității Sindicatelor Unitare din Deva

Les contributions a la connaissance de l’activite des Syndicats Unitaires de Deva

 Anghel Nistor  Aspecte privind aplicarea reformei agrare în județul Hunedoara între anii 1934-1939

Aspects concernant la mise en oeuvre de la reforme agraire dans le departament de Hunedoara dans le perioade 1934-1939

 Liviu Lazăr Acțiuni de masă antirevizioniste, antirăzboinice în județul Hunedoara

Actions des masses antirevizionnistes, antiguerriers dans le departament de Hunedoara

 Marin Voiculescu Petru Groza – previzionar cugetător politic

Dr. Petru Groza – a visionary political thinker

 Gheorghe Zaharia Rolul hotărâtor al maselor în instaurarea regimului revoluționar – democratic din 6 martie 1945

La role determinant des masses en l’instauration du regim revolutionnaire-democratique de 6 Mars 1945

Mircea Valea

Anghel Nistor

Reflecții despre denumirea teritoriul intracarpatic

Reflexions sur la denomination du territoire intracarpatique

 Iacob Mârza Lectori ai manualului de istorie al lui Martin Bolla, semnificații culturale și politice

Lesser des Martinins Bollasallgemeine Geschichteshandbuches, kulturelle und politische Bedeutungen

 Maria Basarab Însemnări manuscrise cu conținut istoric din cărțile vechi românești existente în județul Hunedoara

Notes manuscrits avec contenu historigues qui se trouvent dans les vicils livres roumains qui existent dans le departement de Hunedoara

 Rodica Andruș Câteva date privitoare la activitatea despărțămintelor hunedorene ale Astrei

Quelques dates en ce qui concerne de l’activite de compartiments de l’Astra du departaments de Hunedoara

 Rodica Andruș Periodice hunedorene din colecțiile Muzeului Județean Deva (1876-1948)

Publications periodiques de Hunedoara des collections du Musee departamental de Deva (1876-1948)

 Rodica Andruș Calendare românești hunedorene

Les calemdrieres roumaines de Hunedoara

 Ioan Opriș Din istoricul ocrotirii patrimoniului cultural hunedorean

De l’histoire de la sauvegarde du patrimoine culturel de Hunedoara

 Lucia Apolzan Aspecte ale arhitecturii tradiționale în gospodăria din așezările carpatice

Aspects de l’arhitecture traditionnelle dans les contructions des paysans des habitats carpatiques

 Lucia Apolzan Omenie și permanență pe plaiurile de munte

L’humanite et permanence sur le palines montagneuses

Abrevieri bibliografice
Translate »