Cuprins – Sargetia XX

SUMAR – SOMMAIRE INHALT – CONTEN5

STUDII ŞI ARTICOLE

RAFILA IACOB
Preşedinte al Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Hunedoara
Cuvînt înainte 3
FLORIN DRAŞOVEANU Tipuri de locuinţe în aşezarea neolitică de la Parţa
Einige Wohnungstypen aus der neolitischen Siedland von Parţa
18 32
HRISTACHE TATU Contribuţii la cunoaşterea unui grup cultural din epoca bronzului din Banat, răspîndit şi în sud-vestul Transilvaniei (I)
Beiträge zur Bekanntmachung einer kulturellen Gruppe aus der Bronzezeit des Banats die auch im Südwesten Siebenbürgens verbreitet war
35 44
IOAN ANDRIŢOIU Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg In sud-vestul Transilvaniei (I)
Contributions à la connaissance de la culture Wieten­berg dans le sudouest de la Transylvanie (I)
45 63
VALENTIN VASILIEV Probleme ale cronologiei Hallstattului pe teritorial României (II)
Quelques problèmes concernant la chronologie du première âge du fer dans la Roumanie (II)
64 69
GELU FLOREA Consideraţii privind unele aspecte ale locuitorii dacice in Munţii Orăştiei
Considérations on the Dacian dewllings in the Orăştie Mountains
61 62
LUCIA MARINESCU Consideraţii asupra artei dacice
Apercus sur l’art des geto-daces
98 105
SEVER DUMITRAŞCU Regele Pieporus şi acţiunea costoboca din sec. II e. n. Un istoric al problemei
Le roi Pieporus et l’action costoboque au II-e s.n.e. Un historique du problème
106 110
VASILE MOGA Amfiteatre şi lupte de gladiatori în Dacia romană
Amphithéâtres et luttes des gladiateurs en Dacie romaine
111 115
RADU ARDEVAN Veterani şi decurioni municipali in Dacia romană  
Vétérans et décurions municipaux dans la Dacie romaine
117 127
RADU ARDEVAN Aediles şi quaestores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Aediles und Quaestores in Ulpia Traiana Sarmi­zegetusa
127 132
ION T. LIPOVAN Un praepositus auariarum la Ampelum
Ein Praepositus auariarum in Ampelum
133 138
SORIN COCIŞ ADRIANA RUSU Fibule romane din colecţiile Muzeului Judeţean Deva (II)
Fibules romaines des collections du Musée d’histoire Deva (II)
139 147
CONSTANTIN POP Cultul Dianei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Le culte de Diane à Ulpia Traiana Sarmizegetusa 148 150
OVIDIU POPESCU Politica voievozilor români de la sud de Carpaţi de apărare împotriva penetraţiei feudalităţii maghiare şi a catolicismului
The Romanian rulers, south of the Carpathians, of defence against the penetration of the Hungarian feudalism and of catholicism
151 159
CONSTANTIN TANASESCU Din trecutul municipiului Deva. De la prima atestare documentară pînă în secolul al XVI-lea
Aus der Vergangenheit der Stadt Deva. Von der ersten urkundlichen Erwähnung bis Ende des XVI-en Jahrhunderts
100 169
LIGIA BOLDEA Cîteva consideraţii privitoare la familia nobilă de Măcicaş (sec. XVI—XVI)
Einige Konsideration über die Măcicaş Edlenfamilie (15—16 Jahrhunderten)
171 177
ADRIAN ANDREI RUSU Miscellanea hatzegiana. (Informaţii şi reinterpretări privitoare la istoria Ţării Haţegului în evul mediu) (I)  
Miscellanea hatzegania. Notes et reinterpretations concernant l’historié du -Pays de Haţeg au Moyen Age. (I)
178 189
IOAN DRAGAN Gheorghe More de Ciula, banul Severinului şi al Belgradului ( ? —1507)       
Gheorghe More de Ciula, le Ban de Severin et de Belgrad (?-1507)
199 205
IOACHIM LAZĂR Aspecte privind cultivarea viţei de vie in judeţul Hunedoara (sec. XVI —XIX)       
Aspects en ce qui concerne la vigne dans le dépar­tement de Hunedoara (les XVI-ème — XlX-ème siècles)
206 220
GHEORGHE PETROV Despre pribegia lui Matei Aga din Brîncoveni în Ţara Haţegului (1630 — 1631)
Uber die Flucht des Matei Aga aus Brîncoveni in Hategland (1630-1631)
223 231
MARIA URSUŢIU Contribuţii privind breslele din Hunedoara şi Haţeg în secolul al XVII-lea
Contributions en ce qui concerne les corps de métier de Hunedoara et Haţeg pendant le XVII-ème siècle
233 240
FLORENTINA LILIANA RUSU Fenomene istorico-demografice in Ţara Haţegului RUSU, din evul mediu pînă la 1900
Phénomènes historiques et démographique du Pays de Haţeg du Moyen Âge jusqu’à 1900
241 247
OLIMPIA PALAMARIU Monedele de tip Sadagura existente in colecţia Mu­zeului Judeţean Deva          
Les monnaies de type Sadagoura qui existent dans la collection du Musée de Deva
248 251
DUMITRU ZAHARIA Informaţii despre ţinuturile hunedorene în manu­scrisele Marsilli de la biblioteca Universităţii din Bologna     
Informazioni riguardante la regione di Hunedoara nelle manoscritti Marsilli trovantesi da biblioteca dell’Universita di Bologna
252 259
IOAN OPRIŞ Cartea veche românească, tezaur material şi de date istorice
Le vieil livre roumaine — tésor matériel et de don­nées historiques
261 284
MARIA BASARAB Insemnări manuscrise de pe vechi tipărituri româneşti, existente în patrimoniul hunedorean, despre legătorie şi legătorie de carte.                 
Des annotations sur les vieux livres roumains avec la circulations dans le départament de Hunedoara, en ce qui concerne le reliures et les relieurs de livres
285 291
ELENA RODICA COLTA Cîteva aspecte ale circulaţiei ivirienelor în judeţul Hunedoara           
Some Aspects of the Circulation of Antim Ivireanu’s Printings in the Country of Hunedoara
292 297
GELU NEAMŢU Destinul cărţilor despre Horea apărute cu ocazia centenarului răscoalei (1784 —1884)          
Das Schicksal der Bücher über Horea, die anlässlich der Hundertjahrfeier des Aufstandes erschinen (1784-1884)
298 305
GHEORGHE NAGHI Un manuscris inedit a lui Ştefan Moldovan privitor la Ţara Haţegului la mijlocul secolului al XlX-lea (I)
Un manuscrit inédit de Ştefan Moldovan concernant le Pays de Haţeg au milieu du XIX-e siècle
306 308
VASILE IONAŞ Administraţia românească a comitatului Zarand între anii 1861—1876 (I)          
L’administration roumaine du contre Zarand entre les années 1861 — 1876 (1)
327 335
VIOREL VANATORU Dreptul de folosire a pădurilor in comitatul Hune­doara in a doua jumătate a secolului al XlX-lea.
Documents concernants le droit d’emploi des bois le comitat de Hunedoara pendent la deuxième moitié du XlX-ème siècle
.
336 340  
IOACHIM LAZĂR Aron Densuşianu (1837—1900) promotor al luptei pentru unitate naţională a poporului român.
Aron Densuşianu (1837—1900) le promoteur de la lutte pour l’unité nationale du peuple roumain
.
342 353
GELU NEAMŢU Documente privind mişcarea daco-română la Deva în 1885 şi 1905           
Urkunden hinsichitlich der Dakisch — Rumänischen Bewegung von Deva in den Jahren 1885 und 1905.
354 361
RODICA ANDRUŞ Un hunedorean în Legiunea Română din Italia — Ştefan Oţel din Brad
Ştefan Oţel de Brad, le département de Hunedoa­ra, un composant de la Légion Roumaine de l’Italie
366 373
RODICA ANDRUŞ Din activitatea bibliotecilor infiinţate de Astra in judeţul Hunedoara     
De l’activités des bibliothèques initiés par Astra dans le département de Hunedoara
389 396
ANCA GOŢIA Din corespondenţa folcloristului Ion Pop Reteganul cu Astra.
Aus der Korrespondenz des Volkskundlers Ion Pop Reteganul mit dem Verein „Astra”
397 402
CONSTANTIN IVANEŞ Opţiuni privind dezvoltarea economică a României in primul deceniu interbelic, reflectate in revista „Analele statistice şi economice”
Options concernant le développement économique de la Roumanie dans la première décennie de l’ente- deux—guerres reflétées dans la revue „Analele statistice şi economice”
403 413
LIVIU LAZĂR Antirevizionismul presei hunedorene in deceniul patru al secolului nostru.
Antirevisionism in the Hunedoarian press in the fourtieth of our century
                     
417 424
ANGHEL NISTOR Aspecte din viaţa social—politică hunedoreană in anul 1940
Aspects de la vie sociale—politique du département de Hunedoara pendant l’année 1940
425 429
ADELA HERBAN Situaţia social—economică şi politică a maselor mun­citoare hunedorene între anii 1944—1947               
La situation social-économiques et politique des masses ouvrières de Hunedoara, entre les années 1944-1947
430 445
TRAIAN UDREA Abolirea monarhiei şi proclamarea Republicii — necesitate istorico—politică fundamentală        
L’abolition de la monarchie et la proclamation de République — nécessité historique —politique fondamentale
447 458
STELIAN MÎNDRUŢ Silviu Dragomir despre Alexandru Lapedatu
Silviu Dragomir sur Alexandru Lapedatu
459 462
MIRCEA HOMORODEAN Toponimele Piuele (Piva)     
Les toponymes Piuele (Piva)
465 468
MIRCEA VALEA ANGHEL NISTOR Nume de localităţi hunedorene referitoare la de­frişarea pădurii
Les nomes de localités de Hunedoarea concernant au défrichement du bois
469 474
  MISCELLANEA  
MIHAI ROTEA Locuirea Coţofeni delà Deva, — „Strada Lenin” .
L’habitat Coţofeni de Deva, „La Rue Lenin”
475 479
ADELA PAKI SORIN COCIŞ Teracote de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Terre—cuites d’Ulpia Traiana Sarmizegetusa
480 487
EMIL NEMEŞ O teracotă cu Venera descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa            
Une terre-cuite avec Venera découverte à Ulpia Traiana Sarmizegetusa
488 490
VICTOR OPRIŞIU Un sprijinitor din Fiume al Astrei
Un protecteur de Fiume de l’Astra
491 492
  ŞTIINŢELE NATURII
Sciences naturelles
 
CALIN FABIAN MIHAELA FABIAN Abordarea fenomenelor geologice din perspectiva teoriei sistemelor, cu aplicaţii la teritoriul hunedorean
Les phénomènes géologiques abordées de la pers­pective de la théorie des systèmes avec des applicationes au territoire de Hunedoara
493 500
MARIN BAICOANA SILVIA BURNAZ Contribuţii la cunoaşterea zonei carstice Ponorici-Cioclovina (Munţii Şureanu)
Des contributions à la connaissance de la zone carstique Ponorici—Cioclovina (Les Monts de Şureanu)
501 506
VALER TRUFAŞ ADRIANA POP-BADEA Apele subterane din culoarul Streiului.
Ground waters in the corridor of Strei river
507 531
MARCELA BALAZS Moluşte din puncte fosilifere hunedorene aflate în colecţia Muzeului Judeţean Hunedoara—Deva.
Des mollusques provenant des zones fossilifères de Hunedoara qui se trouvent dans la collection du Musée de Hunedoara
534 540
EUGEN KESSLER Materiale fosile de păsări de pe teritoriul judeţului Hunedoara           
Des matériaux fossiles des oiseaux sur le territoire du departement de Hunedoara
541 542
DAN GRIGORESCU Cel mai vechi mamifer fosil din România     Le plus vieux mamifère fossile de la Roumanie 543 545
STELIAN RADU Rezultatele cercetărilor privind extinderea în cul­tura forestieră a arborelui de plută din Amur (Phellodendron amurense Rupr.) 
Results of researches concerning the extention of Amur Cork Tree (Phellodendron amurense Rupr.) in forestry culture
546 550
EUGEN CERNELEA Implicaţii ecologice ale activităţii pastorale în Par­cul Naţional Retezat          
Ecological implications of pastoral activity in the National Park Retezat
551 556
SILVIA BURNAZ Contribuţii la cunoaşterea faunei de lepidoptere a Platformei Luncanlior (Munţii Şureanu) 
Des contributions à la connaissance de la faune des lépidoptères du plateau de Luncani (Les Monts de Şureanu)
557 562
IOAN VALERIU GHIRA Contribuţii la cunoaşterea herpetofaunei din Retezatul calcaros         
Des contributions à la connaissance de l’herpetofaune du Retezat calcaire
563 566
BOGDAN STUGREN Zoogeografía comparată a herpetofaunei din Carpaţi şi Pirinei 
Comparative Animal Geography of the Herpeto- fauna of the Carpatian and the Pyrenees
567 570
PETER WEBER Notă preliminară privind cîntecul speciei Emberiza citrinella în Transilvania           
Note préliminaire concernant la chant de l’éspece Emberiza citrinella en Transilvanie
571 575
Rodica Andruş BIBLIOGRAFIA volumelor I—XIX (seria istorie) şi indicele de autori 576
Silvia Burnaz BIBLIOGRAFIA volumelor I—XIII (secţia ştiinţele naturii) şi indicele de autori 599
  SATUL MIHAILENI (COMUNA BUCEŞ)
STUDIU MONOGRAFIC
 
Ioan Andriţoiu   607
Olimpia Palamariu şi Ioachim Lazăr   610
Rodica Andruş   638
Adela Herban   655
Maria Basarab   678
Mihai David   690
Marcela Balasz   721
Silvia Burnaz   728
Ioan Valeriu Ghira   737
ABREVIEKI BIBLIOGRAFICE Abreviatons  bibliographiques   740
Translate »