Cuprins – Sargetia XXV

SUMAR – SOMAIRE – INHALT – CONTENS

SABIN ADRIAN LUCA MIRCEA BARBU Aşezarea neolitică de la losaş – Anele (Jud. 13 Arad).
L ‘ Habitat néolitique de losaş – Anele (le département Arad).
13
HOREA POP Sisteme defensive dacice în depresiunea Şimleului (Jud. Sălaj).
Dacian defensive systems in Şimleu’s surrunding Sălaj district).
25
LIVIU MĂRGHITAN Strategia lui Traian în războaiele dacice.
La stratégie de Trajan pendant les querres daces.
43
FLOREA COSTEA Fortificaţia dacică de la Crizbav „Dealul Eroilor” (Heleenburg”, jud. Braşov).
La fortification dace de Crizbav „La Colline des hero (Heleenburg, le département Braşov).
49
GEORGE TROHANI Aşezări geto-dacice apărate natural şi fortificate din Muntenia.
Etablissements géto-daces protégés natureiement ou à l’aide des fortifications en Valachie.
65
ELISABETH BOULEY La gladiature et la venatio en Mésie inférieure et en Dacie à partir du règne de Trajan. 77
NICOLA BARBUTI Plinio e Traiano 97
MARC MAYER Trajano e Hispania. Algunas novedades  significativas. 105
DUMITRU PROTASE Frontierele provinciei Dacia în timpul împăratului Traian.
Les frontières de ia Province de Dacie au temps de Trajan
.
113
ION T. LIPOVAN Ceramică provincială romană ştampilată de la Ampelvm.
Las ceramique des provinces roumaines Estampillé de Apelvm.
121
ADRIANA RUSU Les Illyries en Dacie. 137
ION T. LIPOVAN Reliefuri şi statuete votive din ceramică glazurată descoperite la Ampelvm.
Des reliefs et de petites statues votifs, de la céramique avec émail, decouvrés à Ampelum.
153
EMIL NEMEŞ Orientali la Ulpia Traiana.
Les Orientaux à Ulpia Trajana.
161
EUGEN PESCARU ADRIANA RUSU Des Orientaux dans le pagus romain de Micia 171
CONSTANTIN POP Religie şi urbanism în Dacia Romană.
Réligion et urbanism en Dacie romaine
.
181
OLIMPIA PALAMARIU Informaţii documentare referitoare la unele descoperiri de monedă antică în judeţul Hunedoara (prima jumătate a secolului XIX – prima jumătate a secolului XX).
Renseignements documentaires concernant quelques découvertes des monnais antiques dans la région de Hunedoara (la première moitié du XlX-ieme siècle é première moitié du XX-ieme siècle).
193
IOACHIM LAZĂR Din corespondenţa lui Nicolae Densuşianu privind difuzarea Chestionarului istoric şi strângerea datelor pentru „Dacia preistorică”.
La correspondance de Nicolae Densuşianu en ce qui concerne la diffusion du Questionnaire historique et l’accumulation des dates pour l’oevre ,,Dacia preistorică”.
201
EMIL NEMEŞ 70 de ani de la înfiinţarea Muzeului de arheologie din Sarmizegetusa.
L’anniversaire, de 70 ans de ia fondation du Musée d’archéologie de Sarmizegetusa.
219
OLIMPIA PALAMARIU Dr. Octavian Floca – colecţionar şi pasionat cercetător numismat.
Dr. Octavian Floca – collectionnaire et cercheur numismate passionneé.
223
RADU ENESCU Hispanitate şi românitate.
Les similitudes entre le caractere spécifiquement national roumain et espagnol.
227
ZENO K. PINTER Spada medievală din mormântul de călăreţ de la Deva – Consideraţii tipologice şi cronologice.
Das mittelalterliche Schwert aus dem Reitergrab in Diemrich Deva.
235
PĂDUREANU I. DOMINUŢ Noi consideraţii pe marginea unor referiri la români în „Ottokars Osterrichische Reimchronik” (1285-1309).
De nouvelles considérations sur ies references aux Roumains dans le ,,Ottokkars Österreichische Reimchronik” (1285-1309)
247
DOINA NAGLER Ideea unităţii europene în cartea secolelor al  XV-lea şi al XVI-lea.
L’idée de l’unité européene dans ie livre de XV-ème et XVi-ème siècles.
259
ADELA HERBAN      Religie şi diplomaţie în ţările române (sec. XVI).
La religion et la diplomatie dans les pays roumains (la siècle XVl-ème).
265
GHEORGHE BICHICEAN Religia românilor din Transilvania în cuprinsul Constituţiilor Aprobate (Dieta din anul 1653) 275
SORIN ION CRIŞAN VASILE DAN ALB Câteva aspecte ale ortodoxismului şi greco-catolicismului în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVIII-lea.
Some Aspects of Orthodoxism and Greek-Catholicism in Transylvania, during the first half of the 18 th century
283
GHEORGHE FIRCZAK Raţionalism şi preiluminism în Transilvania  secolului al XVII-lea.
Le Rationalisme et le préilluminisme en Transylvanie dans le XVII-ème siecle
.
291
DORINA PÂRVULESCU Zugravi de formaţie brâncovenească în Banatul primei jumătăţi a secolului a XVIII-lea.
Des peintres des énglises formés dans l’epoque Brâncoveanu, qui ont active en Banat pendant ta première moitié du XVIII- ème siècle
.
299
REMUS CÂMPEANU Tineri români la şcolile confesionale din Transilvania în secolul al XVIII-lea.
Romanian young People at the confessional Schools from Transylvania in the 18 th century
.
309
MARIA BASARAB Cărţi vechi româneşti, de prevestire, aflate în patrimoniul bibliofil hunedorean.
Les viels livres roumains de prédiction gradés dans le patrimoine bibliophile de Hunedoara
331
RODICA ANDRUŞ Spade şi săbii din colecţiile muzeului devean.
Des épés et des sabres dans les collectiond du Musée de Deva
.
337
DOINA DREGHICIU Scrieri ale lui Gheorghe Şincai în patrimoniul bibliofil al judeţului Alba.
Des oeuvres de Gheorghe Şincai dans le patrimoine bibliophile du département Alba.
345
MARIA BASARAB Cărţi manuscrise din patrimoniul cultural hunedorean.
Les Livres manuscrits du patrimoine bibliophile de Hunedoara
.
361
ION FRĂŢILĂ Biserica şi slujitorii ei în apărarea vieţii social politice a românilor hunedoreni.
Die Kirche und ihre dienerbeider Verteidigung des Geseischaftlichen und Politischen lebens der Rumänen aus der gegend von Hunedoara
.
375
HOREA LASCU Documente sibiene despre răscoala lui Horea.
Des documents de Sibiu surie Révolution de Horea
.
383
EUGEN GLÜCK Din răsunetul răscoalei populare din 1784 în presa suedeză şi daneză.
Das Echo des Volksaufstandes von 1784 in der schwedischen und dänischen Prese
.
391
REMUS CÂMPEANU Intre certitudini şi confuzii. Din nou despre Răscoala lui Horea.
Between Certaintys and confusions. Again about Horea’s mouvement
.
399
VOICHIŢA BIŢU Două diplome ale trădării.
Deux diplômés de la trahison
.
407
EUGENIA CRIŞAN Centenarul răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan în presa românească sibiană.
Le centenaire de la révolution de Horea, Cloşca et Crişan dans la presse roumaine de Sibiu
.
415
MIKLOSIK ELENA Câteva portrete, semnate de Dimitrie Turcu, aflate în muzeul Banatului.
Quelques portraits signés par Dimitrie Turcu, dans la collection du Musée de Banat.
423
DOINA IONESCU Consideraţii privind colecţia de icoane pe sticlă aflate la muzeul din Deva.
Considérations concernant les icônes sur verres Trouves au Museé de Deva
.
431
MIRCEA VALEA MIRCEA HOMORODEAN ANGHEL NISTOR Toponimie hunedoreană (II).
Toponymie de département de Hunedoara
.
447
GELU NEAMŢU   Tendinţe de unitate religioasă la românii din Transilvania în timpul revoluţiei de la 1848.
Tendencies of Religious Unity Among the Transylvania Romanians During the 1848 Revolution.
505
VIOREL VÂNĂTORU ELENUŢA MĂRIOARA VÂNĂTORU Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluţiei de la 1848/1849.
Un document relativement aux victimes qui ont tombé en Hălmagiu (Comitat de Zarand) pendant la révolution de 1848/ 1849
.
513
IOACHIM LAZĂR O conscripţie din anii 1850 şi 1857 din Ilia.
Un recensement de la population d’Ilia de 1850 et 1857
.
529  
LIVIU BOTEZAN Dimitrie Moldovan – fiu al Devei. Rolul lui în viaţa politică a Transilvaniei din perioada 1848 – 1867.
Dimitrie Moldovan – ein Sohn der Stadt Deva
.
567
IOACHIM LAZĂR Invăţământul pedagogic hunedorean între anii 1849-1883.
L’Enseignement pédagogique du Département de Hunedoara pendant les années 1849 -1883
.
623
VASILE CRIŞAN Reviste pedagogice sibiene. Foişoara Telegrafului Român (1876-1877).
Révues pédagogiques de Sibiu. La révue ,, Telegraful Român ” (1876-1877).
661
VALENTIN GABRIEL ORGA Ioan Moţa – tabloul interzis al unui destin de naţionalist ardelean.
Ioan Moţa – le tableau intèrdit d’un destin d’un nationaliste de la Transylvanie (I)
.
669
DAN DEMŞEA Aradul şi avionul lui Vlaicu III.           
La ville Arad et l’avion  Vlaicu le lll-ème.
691
DORIN GOŢIA Din activitatea Astrei în perioada 1914-1918.          
Quelques aspects de l’activité de L Astra pendant la période 1914-1918.
711
ANCA GOŢIA Idealul neatârnării în poezia scrisorilor versificate ale soldaţilor români în primul război mondial.
L ‘idéal de l’indépendance exprimé dans les la première guerre mondiale
.
727
DUMITRU BARNA                Biserică şi societate. Contribuţii la cultura din judeţul Hunedoara în perioada interbelică.
L ‘ eglise et la société. Contributions à la culture du département de Hunedoara, pendant la période entre les deux
733
CONSTANTIN I. STAN Generalul Henri Mathias Berthelot – sprijinitor al cauzei naţionale româneşti.
Le General Henri Mathias Berthelot – le défenseur de la cause nationale roumaine.
769
CORNEL CRĂCIUN Sculptura cu tematică religioasă la salonul oficial 1924-1947.
La sculpture d’inspiration religieuse au salon officiel de la Roma.
783
ADELA HERBAN Acordul de la Roma.
L’Accord de la Rome.
803
LIVIU LAZĂR Rolul bisericii în susţinerea mişcării antirevizionaliste din Transilvania în perioada interbelică.
Le role de l’eglise pour la soutenir du mouvementant irevisioniste de Transsylvania pendant la période entre des deux queres mondiales.
823
VASILE RÂMNEANŢU Reacţia presei româneşti faţă de regimul  hitlerist din Germania şi de mişcarea pro-hitleristă din România (1933-1938).
La réaction de la presse roumaine vis à vis de régime hitlérien a’Allemagne et de mouvement pro-hitlerien de la Roumanie (1933-1938).
831
CORNEL CRĂCIUN Viaţa culturală şi reclama în Brad – consideraţii  pentru perioada deceniului patru al secolului XX.
La vie culturel et réclame dans la presse du petit ville de Brad – considérations pour le quattriène décennie du XX-è siècle.
841
SERGHEI HACMAN Problema Basarabiei şi a Bucovinei în relaţiile  sovieto-germane (iunie 1940-iunie 1941). Aspecte geopolitice şi geostrategice.
Le problème de Basarabie et Bucovine dans les relations Sovietiques-Allemandes (juin 1940-juillet 1941). Des aspects géopolitiques et geostrategiques.
863
VALERIU GIURAN Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 1-10  septembrie 1944.
Documents sur la participations de l’armée Roumaine dans la sud-ouest de la Transylvanie, pendant la deuxieme guerre mondiale, du 1 au 10 september 1944.
873
GHEORGHE FIRCZAK RODICA ANDRUŞ Bibliografia Anuarului Societăţii de Istorie şi Arheologie a comitatului Hunedoara.
La bibliographie de I Annuaire de la Société de Histoire et d’archeologie du comitat de Hunedoara.
911

RECENZII. CRONICA ACTIVITĂŢII MUZEALE LISTA DE ABREVIERI.

Maria Dogaru – Din Heraldica României. Album, Bucureşti 1994, 191 p. (Rodica Andruş).Simion Retegan – Satul românesc din Transilvania, ctitor de şcoală (1850-1867), Cluj, 1994, 271 p. (Rodica Andruş).

Zeliko Demo – Ostrogothio Coinage from collections in Croaţia, Slovenia and Bosnia-Herţegovina, Ljubijana, 1994, 310 p. + 15 pl. (Olimpia Palamariu).

Simion Retegan – Sate şi şcoli româneşti din Transilvania ia mijlocul secolului ai XiX-iea (1867-1875), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994, 256 p. + 17 planşe, (loachim Lazăr).

loan N. Ciolan, Constantin Voicu, Mihai Racoviţan – Transilvania, istorie şi dăinuire românească. Documente oficiate ungare confirmă. Bucureşti, 1994, 320 p. (Rodica Andruş).

Cornel Tatai-Baltă – Gravorii in lemn de la Blaj, Editura Eventus, Blaj, 1995, 217 p. + 72 planşe (Maria Basarab).Cornel Tatai-Baltă, Secvenţe din arta plastică blăjană, Editura Casa de Cultură – Blaj, 1993, 88 p. + 12 planşe (Doina lonescu).

Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan – în apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919, Editura enciclopedică, Bucureşti, 1995, 336 p. + 12 planşe (loachim Lazăr).

Jipa Rotaru, Octavian Burcin, Vladimir Zodian, Mareşalul Ion Antonescu – Am făcut războiul sfânt împotriva bolşevismului, Editura Cogito, Oradea, 1994, 203 p. + 5 planşe (Adela Herban).

Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 1993-1994 (loachim Lazăr). 965

Translate »