Cuprins – Sargetia XXVI 1

SUMAR   SOMMAIRE    INHALT    CONTENTS

MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE Şl ROMANE DEVA LA 115 ANI

ADRIANA RUSU-PESCARU Pro memoria 11
RODICA ANDRUŞ Din „Cartea de Aur” la 115 ani de la înfiinţarea muzeului devean
„Le livre d’or” á la 115 éme anniversaire.
17
SZÉKELY ZOLTÁN Octavian Floca(1904-1983)-corespondenţă inedită Octavian Floca (1904-1983) – unpublished Letters 33
ADRIANA RUSU-PESCARU Liviu Mărghitan la a 60-a aniversare
Liviu Mărghitan at the 60th Anniversary
39

STUDII Şl ARTICOLE

SABIN ADRIAN LUCA Die Vinca-Siedlung aus Rumess. Die A-Phase der Vinöa-Kultur in Siebenbürgen
Aşezarea Vinca de la Romos. Faza A a culturii Vinca în Transilvania
45
RADU FLORESCU Strecurători ceramice preistorice
The Prehistorical Ceramic Strainers
63
SZEKELY ZOLTÁN Plastica şi arta decorativă a neoliticului din sud-estul Transilvaniei
Fine Arts and Decorative Art of the Neolithic Age in South-Eastern Transylvania
69
ELISABETA STARNINI Aspects of the Koros Culture Lithic Industry: the Assemblage from Endrod 119 (Hungary): a Preliminary Report 79
EUGEN COMŞA Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaş et Vinca (Ressemblances et différences)
Figurinele antropomorfe ale culturilor Turdaş şi Vinca (asemănări şi deosebiri)
91
PAOLO BIAGI Cultural, Environmental and Economic Changes in Northern Italy between the Seventh and the Sixth Millennium BP Schimbări economice, culturale şi de mediu în nordul Italiei între mileniile VII-VI BP 105
KATALIN H. SIMON Betrachtungen über die Chronologie der Wende des Früh – und Mittelneolithikums im Karpatenbecken
Consideraţii asupra cronologiei tranziţiei de la neoliticul timpuriu la cel dezvoltat în bazinul carpatic
127
LÁSZLÓ ANDRÁS HORVÁTH Die Stellung der Sopot-Kultur im ungarischen Neolithikum und ihre chronologischen Beziehungen mit der Grossen Ungarischen Tiefebene
Locul culturii Sopot în neoliticul Ungariei şi relaţiile ei cronologice cu Marea Câmpie Maghiară
143
GEORGETA EL SUSI A Survey on Animal Husbandry of Turdaş Community from Orăştie „Dealul Pomilor” (X2) (Hunedoara County)
O privire generală asupra creşterii animalelor în comunitatea Turdaş de la Orăştie „Dealul Pemilor” (X2) (Judeţul Hunedoara)
169
EUGEN-MARIUS CONSTANTINESCU Manifestări spirituale şi motivaţii ale raporturilor dintre adepţii diferitelor culte religioase decelate în necropola Sântana de Mureş de la Gherăseni  
Spiritual Manifestations and Reasons of the Relations among Advocates of the Different Religion creeds in the Cemetery Sântana de Mureş from Gherăseni
179
ADRIANA GIURGIU ARDEU Contribuţii privind stadiul cercetării Hallstattului timpuriu în spaţiul intercarpatic   
Contributions in connection with the Research Stage of the “Early Hallstatt inside the Intracarpathian Area
189
SABIN ADRIAN LUCA,
IODAN PĂREAN
Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu)
Archaeological Discoveries at the Orlat Commune Boundary (Sibiu County)
227
DOMINUŢ I. PĂDUREANU Noi contribuţii la hidronimia Daciei antice: identificarea geografică şi descifrarea etimologică a hidronimului „AURAS” (Herodot, Istorii, IV,49)       
New Contributions at the Ancient Hydronim of Dacia: the Geographical and Etymological Identification of the Hydronim „AURAS” (Herodot, Histories, IV, 49)
233
ANGELICA BĂLOS Organizarea internă a aşezărilor fortificate în epoca clasică
The Internal Organization of the Fortified Settlements in the Classical Epoch
243
ANGELICA BĂLOS Aspecte ale vieţii cotidiene la daco-geţi        Appearance of the Geto-Dacian Dally Life 249
MIRCEA VALEA ANGHEL NISTOR Succinte consideraţii privind diferenţierea socială în societatea geto-dacică în perioada Burebista-Decebal
Short Considerations in connection with the Differences in Geto-Dacian Society in the Period between Burebista-Decebal
253
HOREA POP Der Nordwesten Dakiens vor den dako-Rominischen kriegen
Nord-vestul Daciei înainte de războaiele daco-­române
257
CĂTĂLIN RIŞCUŢA Repertoriul arheologic al depresiunii Brad    Le répertoire archéologique de la dépression Brad 265
LIVIU MĂRGHITAN Rolul economic al aşezării romane Micia în cadrul provinciei Dacia        
The Economic Role of the Roman Settlement Micia as Part of the Dacia Province
319
EUGEN PESCARU ADRIANA RUSU-PESCARU Faze şi etape de amenajare ale complexului termal Germisara (Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara)
Phases and Stages of Arrangement of the Germisara Thermal Complex (Geoagiu-Băi, The Hunedoara County)
325
EMIL NEMEŞ Descoperiri de epocă romană în Ţara Haţegului     
Discoveries of the Roman Epoch in the ,,Ţara Haţegului Région”
341
GICĂ BĂEŞTEAN Blocuri de piatră pentru aprovizionarea cu apă în Colonia Dacica Sarmizegetusa
Water pipe stone blocks from Colonia Sarmizegetusa
353
DOINA BENEA Interferenţe spirituale în aşezările daco-romane din sud-vestul Daciei în secolele III-IV          
Geistliche Interferenzen in den dako-romischen Niederlassungen im Süd-Westen dakiens, in den lll-IV Jhr.
369
DANIIL STOENESCU Mărturii despre cultura antică în literatura apologetică patristică de limbă latină – Tertualian şi Minucius Félix
Testimonies on the Ancient Culture of the Latin Apologists Tertulian and Minucius Félix
385
PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC EUGEN PESCARU Cahle descoperite la Geoagiu-Băi (jud. Hunedoara)
Teracotta Plates discovered at Germisara (Geoagiu-Băi, The Hunedoara County)
391
DOINA CIOBANU Sarea aliment şi sursă de venituri pentru locuitorii din nord-estul Munteniei  
Le sel-aliment et une possibilité du profit pour les habitants du nord-est de Muntenia
419
GHEORGHE BICHICEAN Reprezentarea stărilor privilegiate în congregaţiile generale din voievodatul Transilvaniei         
La représentation des états privilégiés dans les congrégation générais du Voievodate de la Transylvanie
431
IOAN MARIAN ŢIPLIC Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj şi Braşov- Rolul lor în apărarea Transilvaniei de sud.1. Breslele armurierilor din Sibiu şi funcţia lor militară     
Die Waffenschmiede zünfte aus Hermannstadt, Klausenbur’g und Kronstadt und ihrer Rolle in der Verteidigung Siebenbürgens. 1 Die Militărfunktion der Waffenschmiede zünfte aus Hermannstadt (13-16 Jh.).
487
ELENA POPESCU Câteva consideraţii privind colecţia de icoane pe lemn a muzeului Brukenthal 
Des considérations concernant la collection’ d’icônes en bois du Musée Brukenthal 
   
499
MIHAI CERGHEDEAN Câteva consideraţii pe marginea unei liste de împrocesuaţi din vremea lui Horea   Considérations concernant une liste avec de révolutionnaires du temps de Horea, dans le procès 505
VIORICA LASCU Divina Comedie: o fericită sinteză religie-cultură    
Divina Comedie: une heureuse synthèse entre la religion et la culture
525
DAN JUMARĂ Tradiţia bizantină în instituţiile de cult româneşti. (Manuscrise inedite)  
La tradition byzantine dans les institutes de culte roumains. (Des manuscrits innédits).
531
OLGA ŞERBĂNESCU Cărţi de prevestire – trepetnicul        Portending books – Trepetnicul 539
VALENTIN MUREŞAN Protestantismul şi Contrareforma Ecouri şi influenţe în pictura germană şi austriacă din sec. XVI l-XVIII    
Protestantismus und Gegenreform Widerhall und Einfüsse in der deutschen und österreichischen Malerei des XVII und XVIII ten Jahrhunderts
545
NATALIA DELEANU Desacralizarea lumii în pictura franceză a sec. al XVIII-lea
Le monde laicisé dans la peinture française du XVIII-ème siècle
551
MARIA BASARAB Insemnări vechi despre învăţământul hunedorean  
Des vieilles notes sur l’enseignement de Hunedoara
557
MATILDA TAKACS Medalii transilvănene emise în timpul Măriei Tereza în patrimoniul Muzeului de istorie din Aiud       
Transsylvanische Medaillen von die Zeit den Maria Theresia in Patrimonium des Geschichtliches Museums von Aiud
567
EUGEN GLÜCK Relatările din presa cehă, slovacă şi poloneză privind răscoala din 1784      
L’écho de la revolte de l’année 1784 dans la presse tchécoslovaque et polonaise
577
DOINA lONESCU Consideraţii privind icoanele pe lemn semnate de Stan Zugravul, aflate în patrimoniul cultural hunedorean  Considérations concernant les icônes en bois, signées par Stan Zugravul, gardées dans le patrimoine culturel du département de Hunedoara 581
DOINA NAGLER Petru Maior şi problema învăţământului în Transilvania
Petru Maior et le problème de l’enseignement en Transylvanie
587
GHEORGHE FIRCZAK Din viaţa şi activitatea lui Gyarmathi Samuel iluminist transilvănean 
La vie et l’activité de Gyarmathi Sàmuel représentant des lumièrè de Transylvanie
593
CĂTĂLIN RIŞCUŢA Relaţiile dintre ortodocşi şi greco-catolici în judeţul Alba în lumina însemnărilor de pe cărţile vechi româneşti (secolele XVIII-XIX)   The Relationship between the Ortodoxs and the Greek Catholics in the Alba County from the old Romanian Books (the XVIII,h – XIX'” centuries) 611
ADRIAN SILVAN lONESCU Portretistica în pictura ţărănească pe sticlă
The portraiture in the peasants’ painting on glasses
623
GHEORGHE LANEVSCHI Mănăstirea Franciscană Maria Radna – monument baroc-păstrător de valori culturale.
Un monument baroque, le couvent franciscain, Maria Radna éstablissement de culture
637

CONSERVARE – RESTAURARE CONSERVATION – RESTORATION

DORU ENĂCHESCU Conservarea unei monoxile din sec. al XIII- lea Conservation of a one-trunk Boat from XIIIth Century 645
LIDIA POPESCU Metode de restaurare a unui document de breaslă din secolul al XVII-lea
Restoring a Manuscript from the XVM’h Century.
651
MIHAELA BECEANU
DANIELA GHEARĂ
Aspecte privind meşteşugul olăritului în centrele de olari Bar-Livadia de pe teritoriul judeţului Hunedoara. Metode de restaurare 
Quelques aspects concernant le métier du potier dans les centres des potiers Bar-Livadia du département de Hunedoara
659
EMILIA PAVEL GABRIELA MOGA LAZĂR Muzeul etnografic al Moldovei laşi, sursă de informare şi documentare pentru creaţiile actuale Colaborare între etnograf şi creator
The Ethnographical Museum of Moldavia- laşi, Information and Documentation Source for the Today’s Créations-Collaboration between Ethnograph and Creator.
667
EMIL NEMEŞ In memoriam 677
  ABREVIERI BIBLIOGRAFICE – BIBLIOGRAPHICAL ABBREVIATIONS ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES – ABKÜRZUNGEN  
Translate »