Cuprins – Sargetia XXVI2

SUMAR  SOMAIRE   INHALT CONTENS

STUDII Şl ARTICOLE

ANA HANCU Documente mureşene privind revoluţia de la 1848-1849
Document of Mureş county concerning the révolution from 1848-1849
9
OCTAVIAN TĂTAR George Bariţiu – un pedagog de seamă al generaţiei de la 1848. Aprecieri ale hunedorenilor cu privire la activitatea sa        
George Bariţiu – un grand pédagogue de la génération de 1848. Témoignages des citoyens de Hunedoara qui cocernes son activité
25
TOMA RĂDULESCU Mărturii de botez din colecţiile craiovene
Documents de bapteme (médaillés) de la collections de Craiova
31  
VOICHIŢA BITU Izbânzi ale ortodoxiei: Andrei baron de Şaguna      
Le tromphe d’orthodoxie: Andrei baron de Şaguna
45
MARCEL MORAR Contribuţie la cunoaşterea celor care nu trebuie uitaţi: Simion Balint (1810-1880)     
Beitrag zur Kenntnis derjenigen, die nicht zu vergessen sind: Simion Balint (1810-1880)
65
LIVIU LAZĂR Aspecte din lupta pentru impunerea limbii române în justiţie, oglindite în documentele unui magistrat român din Transilvania
Les aspect de la lutte pour imposer la lanque roumaine dans la justice, envisagés dans les documents d’un magistrat roumain de Transylvanie
81
IOACHIM LAZĂR Politica şcolară a Curţii din Viena şi a guvernelor maghiareîn perioada 1848-1883    
La politique scolaire de la Cour de Vienne et des gouvernements hongroises dans la période 1848-1883
87
VASILE CRIŞAN
EUGENIA CRIŞAN
Presa pedagogică sibiană. Amicul Şcoalei. (1860-1865). Studiu istoric şi indice bibliografic analitic
La presse pédagogique de Sibiu: Amicul Şcoalei” (1860-1865) – L’etude historique et l’index bibliographique analitique
105
VIOREL VÂNĂTORU  ELENUŢA MĂRIOARA VÂNĂTORU Situaţia social-economică a comitatului Hunedoara în perioada 1849-1867     
Die sozial-ôkonomische Situation des Komitat Hunedoara in der Période 1849-1867
123
GHEORGHE ŞORA
COSMIN PANŢURU
Vasile Goldiş despre caracterul dârz al moţilor din Munţii Apuseni
Vasile Goldiş Ober das tapfere und gerechte Wesen der Motzen aus dem SiebenbOrger Erzgebirge
139
ANDREI CAPUŞAN România, Marea Britanie şi Marile Puteri la Congresul de la Berlin (1 iunie-1 iulie 1878)    România
Great Britain and the Great Powers of the Berlin Congress
145
GHEORGHE FIRCZAK Societatea de istorie şi arheologie a comitatului Hunedoara. Primii ani de activitate (1880-1881)  
La société d’histoire et d’archeologie du comitat Hunedoara. Les premiers annes de l’activité (1880-1881)
155
RADU ARDELEAN
PAVEL VESA
Legăturile lui Aron Densuşianu cu Emilian Micu. Relation entre Aron Densuşianu et Emilian Micu 183
DAN DEMŞEA Corespondenţa lui Nicolae Densuşianu cu intelectualii bănăţeni şi crişeni (1882-1897)   
La correspondance de Nicolae Densuşianu avec Ies intelectuels de Banat et Crişana (1882- 1897)
195
IOACHIM LAZĂR Procesele de la tribunalul din Alba lulia intentate românilor în anul 1896   
Les processus du Tribunal de Alba lulia intentés aux roumains de l’année 1896
201
DAN IVĂNUŞ Reuniunea culturală naţională a meseriaşilor români din Sibiu
La Réunion culturelle nationale des artisans roumains de Sibiu
217
NICOLAE JOSAN Noi informaţii cu privire la societăţile culturale româneşti cu sediul la Budapesta la finele secolului al XlX-lea
Nouvelles informations sur les sociétées culturelles roumains avec le siège à Budapest à la fin du XlX-éme sieclé
225
GUDRUN LIANE ITTU Spiritualitate şi avangardă artistică la începutul secolului XX           
Spiritualität und künstlerische Avantgarde in den ersten Jahrzehnten des XX. Jahrhunderts
235
MIRCEA BARON Dilema pasivism-activism în mişcarea naţională din Transilvania la începutul secolului al XX-lea reflectată în presa românească
Le dilemme „pasivism-activism” dans le mouvement national de Transylvanie au commencement du XX-éme siècle, reflétée dans la presse roumaine
243
IOACHIM LAZĂR
OLGA ŞERBĂNESCU
O aniversare cu adânci semnificaţii: centenarul naşterii Mitropolitului Andrei Şaguna (1809-1909)    
Une aniversaire avec des profondes significations: le centenaire de la naissance du Métropolite Andrei Şaguna (1809-1909)
267
OLIMPIA PALAMARIU Primele reprezentaţii ale „Teatrului cu fotografii mişcătoare” la Deva
The first Performances of „The Theatre with moving photos” at Deva
293
VASILE CRIŞAN Tratativele româno-maghiare din anii 1913- 1914 văzute de Aurel C. Popovici într-un document inédit 
The Romanian-Hungarian negotiations Between 1913-1914, seen by A.C. Popovici in an original document
299
IOANA BURLACU Iuliu Maniu şi tratativele de la Arad (13-14 noiembrie 1918) în lumina unor documente memorialistice
luliu Maniu und die Unterhandlungen von Arad (13-14 November 1918) an bändern einiger historische Urkunst Dokumentazionen
319
ALEXANDRU CRISTUREANU Sistemul prenumelor din «Valea Jiului în secolele al XlX-lea şi al XX-lea
La système des prénoms de la Vallée du Jiu dans les XlX-ème et XX-ème sieclé
325
CORNELIA GANGOLEA Ritualuri de înmormântare şi reîntoarcerea la viaţă
Beerdigungsrituale und die Rückkehr zum Leben
339
VALERIU GIURAN Momente din activităţile Regimentului 5 vânători în perioada 1914-1918     
Moments sur les activités de Regiment 5 chasseur pendant la période 1914-1918
345
ALEXANDRU BABOŞ Armată ardeleană, parte componentă a armatei române în apărarea Marii Uniri  
The Transylanian Army, component part of the Romanian Army in defence of the Great Union
377
EUGENIA CRIŞAN Un corepondent de presă român la Conferinţa de pace de la Paris – Horia Petra Petrescu 
A Romanian reporter at the Paris peace conference – Horia Petra Petrescu
387
CONSTANTIN I. STAN Recunoaşterea internaţională a Unirii Basarabei cu România (1920-1927)   
The international Recognition of the Union of Bessarabia’s with Romania (1920-1927)
411
ADELA HERBAN Recunoaşterea Marii Uniri de către Vatican.
L’Etat Vatican a recomu La Grande Union
431
OLIMPIA PALAMARIU Contribuţia profesorului loan Radu la răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice în lumea satului      
The contribution of the loan Radu Teacher the scientifical knowledges spreading in the villaegs’world
437
VASILET. CIUBĂNCAN MARIA I. GANEA Evoluţii demografice hunedorene în perioada 1930-1941
Les evolutions démographiques dans le Departement de Hunedoara pendant 1930- 1941
443
MIRCEA BARON Manifestări antirevizioniste în Valea Jiului în deceniul patru al secolului XX   
Anti-revision protests in the Jiu Valley during the fourth decades of the 20th century
467
VALERIA OPRIŞU Ion Ignaton – promotor al vieţii muzicale hunedorene         
Ion Ignaton – promoter of the musical life in Hunedoara
475
VALERIU FLORIN DOBRINESCU Relaţiile româno-ungare de la notele ultimative sovietice la Dictatul de la Viena (iunie-august 1940)      
The Romanian – Hungarian relations from the soviet ultimatum notes to the Vienna diktat (june-august 1940)
507
ADELA HERBAN Receptarea politicii externe româneşti în cercurile Vaticanului (1933-1940)   
L’Etat Vatican – récepteur de la politique externe roumaine de la période 1933-1940
515
DUMITRU BARNA Invăţământul primar, gimnazial, liceal şi profe­sional în judeţul Hunedoara 1918-1940 (I)
L’enseignement primaire, de lycée et professional dans le département de Hunedoara dans l’intervalle 1918-1940
521
SERGHEI HACMAN Pregătirea şi efectuarea operaţiunii militare pentru includerea Basarabiei şi nordului Bucovinei în URSS (iunie-iulie 1940)
Préparation and Execution of the Military. Operation for integrating Bessarabia and Northern parth of Bucovyna into the URSS
569
VALERIU GIURAN Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de­al doilea război mondial, în perioada 11-20 septembrie 1944       
Documents sur la participation de L’armée roumaine dans le sud-ouest de la Transilvanie, pendant la deuxieme guerre mondiale, du 11 au 20 septembrie 1944
585
DORIN DĂRĂBAN Acţiunea şi cauzele deportării etnicilor germani din România
The Déportation Process of some Ethnie Germans in România and its Causes
629
IOAN LĂCĂTUŞU Biserica strămoşească în viaţa comunităţilor româneşti din sud-estul Transilvaniei      
The Romanian Orthodox Church in Life Romanian Communities in South – Eastern Transylvania
641
IULIA MESEA Spiritul şi religia formei – Constantin Brâncuşi        
The Spirit and the religion of the reformation Constantin Brâncuşi
653
  ISTORIOGRAFIE Şl INFORMATICĂ  
IOACHIM LAZĂR Istoriografia şcolilor din sud-vestul Transilvaniei
L’ historiographie des âcoles de sud – ouest de la Transsylvanie
663
RODICA ANDRUŞ
GEORGETA DEJU  
DORINA MOLODEŢIU
Prelucrarea informaţiilor din cărţile şi periodicele aflate in biblioteca muzeului devean pentru introducerea in baza de date şi regăsirea acestora
L’interpretation et la utilisation des informations extraits des volumes trouvés dans la Bibliothèque du Musée de Deva
673
                            BIBLIOGRAFII  
RODICA ANDRUŞ GEORGETA DEJU Bibliografia Revistei „Sargetia” (sériés historiae), vol. I-XXVI
La Bibliographie de la Revue „Sargetia” (sériés Historiae), vol. I-XXVI
683
SILVIA BURNAZ CRISTINA RASA Bibliografia revistei „Sargetia” (sériés scientia  naturae), vol. l-XVII
La Bibliographie de la Revue „Sargetia” (sériés scientia naturae), vol. I-XVII
747
                            RECENZII  
Maria Basarab VASILE POP  – Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania şi Invecinatele ţări de la începutul lor până la vremurile noastre, Sibiu, 1838 Studiu Introductiv, ediţie, note, rezumat şi indice de Eva Mârza şi lacob Mârza, Editura Dacia, Clu)-Napoca, 1995, 225 p + 16 planşe 761
Maria Basarab ADRIANA MITU – Din vechile cărţi de înţelepciune la români, cugetările lui Oxenstlem, secolul XVIII, Editura Atos, Bucureşti, 1996,223p. 762
Cristina Rişcuţa Intre datorie şi pasiune. însemnări zilnice, vol. 1.1904-1939, Editura Silex, Bucureşti, 1955, 531 p. şi vol. II, 1939-1940, Casa de editură şi presă „Şansa”, CAROL AL ll-LEA  Bucureşti, 1996, 450 p. 764
Rodica Andruş GELU NEAMŢU, – Revoluţia românească din Transilvania, 1848-1849, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1996, 200 p. 765
Liviu Marghitan ZIRIDAVA, – Vol. XIX-XX, Arad, 1996 767
Adela Herban GHEORGHE BUZATU, CORNELIU CIUCANU, CRISTIAN SANDACHE – Radiografia dreptei româneşti, Bucureşti, 1996,423 p 768
loachim Lazăr VALERIU FLORIN DOBRINESCU – România şi Ungaria de la Trianon la Paris, 1920-1947. Bătălia diplomatică pentru Transilvania, Editura Viitorul românesc, 1996, 304 p.          769
Marcel Morar IOAN N. CIOLAN, – Transilvania prigonită de unguri. Casa de editură Petru Maior, Târgu Mureş. Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, 1996,168 p. + 39 p. ilustraţii 771
                                   CRONICĂ  
IOACHIM LAZĂR Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 1995-1996
La cronique de l’activité scientifique du Musée de la Civilisation Daque et Romaine Deva dans les années 1995-1996
775
            IN MEMORIAM  
IOACHIM LAZĂR Victor I. Şuiaga (1899-1996) 793
VASILE IONAŞ loan Frătilă (1932-1996) 797
Translate »