Despărţământul Haţeg al Astrei (1869-1919)

Haţeg department within Astra (1869-1919)

Autor: Tavita Boldor

Cuvinte cheie: Astra, despărţământ, Haţeg, cultură, educaţie, progres
Keywords: Astra, department, Haţeg, culture, education, progress

Întemeietorii Astrei au înţeles necesitatea acestei instituţii cu autoritate ştiinţifică şi au acţionat în mod vădit în sensul închegării culturii naţionale, prin cultivarea limbii române, cercetarea istorică, valorificarea documentelor şi promovarea progresului poporului român în toate domeniile vieţii sociale. Prin adunările sale generale din despărţămintele hunedorene şi nu mumai Astra a organizat manifestări culturale pentru stimularea progresului economic, a învăţământului şi artelor, dar şi ridicarea cunoştinţelor ţăranilor, muncitorilor, intelectualilor de la oraşe şi sate. Scopul acestui studiu este urmărirea progresului despărţământului Haţeg în cadrul Astrei, în măsura în care acesta a îndeplinit obiectivul de căpătâi al asociaţiei, înaintarea literaturii şi culturii poporului român. Despărţămintele au contribuit la înaintarea culturii şi literaturii române prin instituţionalizarea de şcoli populare şi gimnaziale, organizarea de şezători literare care au devenit adevărate conferinţe naţionale. Au întemeiat biblioteci, agenturi, societăţi de lectură, reuniuni, asociaţii meşteşugăreşti, ansambluri vocale şi societăţi teatrale, iar cadrul adunărilor cercuale au pregătit o gamă largă de expoziţii premiate şi subvenţionate de Astra şi intelectualii săi. Între departamentele fruntaşe ale Astrei s-a situat şi despărţământul Haţeg. Prin toate realizările sale, Astra a contribuit la menţinerea unităţii de neam, încât ziua de 1 Decembrie 1918 a fost declarată ,,zi a Astrei.”

Astra’s founders understood the necessity of this institution with scientific authority and visibly acted in the direction of forming a national culture by means of cultivating the Romanian language, historical research, emphasizing the value of documents and promoting people’s progress in all the domains of social life. The purpose of this study is to trace the progress of the Hateg department within Astra, the extent to which it accomplished the main objective of the association, namely the advancement of the Romanian people’s literature and culture. Through its general assemblies in the Hunedoara departments, and not only, it has organized cultural events in order to stimulate economic progress, education and arts, but also to enhance the knowledge of peasants, workers, intellectuals in cities and villages. Through all its accomplishments, it has contributed to maintaining our unity as a people so December 1st 1918 was declared Astra’s day.

Translate »