In atentia colaboratorilor

NORME PENTRU PUBLICARE

 1. Norme generale

  1. Materialele (articole, comunicări, note, recenzii, prezentări de carte, etc), destinate publicării în anuarul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva – Sargetia – se primesc până în data de 1 iulie a fiecărui an. Materialele care sosesc după această dată vor intra în portofoliul numărului următor, cu acordul scris al autorului.

  2. Începând cu anul 2010 revista Sargetia a apărut într-o nouă serie.

  3. Lucrările vor fi redactate în limba română sau o limbă străină de largă circulaţie (engleză, franceză, germană, italiană). Textul va fi precedat de un rezumat de maxim 10 rânduri în limba în care este redactat textul. La sfârşit va fi ataşat un rezumat extins într-o limbă străină, sau în limba română, în cazul în care textul este într-o limbă străină.

  4. Manuscrisele vor fi predate direct sau vor fi trimise prin poştă pe adresa Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, cu menţiunea ,,Pentru Redacţia anuarului Sargetia”, în două exemplare. Textul astfel listat va fi însoţit de ilustraţie (un singur exemplar) şi de un disc conţinând textul lucrării şi ilustraţia). Varianta electronică poate fi trimisă şi prin e-mail. La acestea se va adăuga o notă care va cuprinde următoarele date: prenumele şi numele autorului, instituţia (adresă, numere de telefon şi fax, e-mail), adresa şi telefonul privat, titlul lucrării (cu numărul de pagini, anexe, ilustraţii, etc.), data redactării, data predării (menţionăm că toate aceste date vor fi înscrise în Registrul de redacţie).

  5. În cazul acceptării manuscrisului, colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a propune corecturi ale textului. Lucrările care vor fi respinse vor fi înapoiate autorilor, Redacţia păstrând unul dintre cele două exemplare în Arhiva Redacţiei.

  6. Anuarul Sargetia nu acceptă publicarea unor materiale care au apărut sau urmează să apară şi în alte periodice. Pot constitui excepţii, în mod excepţional, unele materiale care au apărut sau urmează să apară în publicaţii străine, greu accesibile specialiştilor români.

  7. Întreaga lucrare nu va depăşi 20 de pagini (text şi ilustraţii).

  8. Autorii vor primi gratuit un exemplar al anuarului.

 1. Manuscrisele

  1. Textul va fi redactat cu ajutorul Editorului de texte Microsoft – Word, aflat în pachetul de programe: Office 97, 2000, 2003, 2007, numai cu font Times New Roman, mărimea 12, va fi aliniat bloc (stânga-dreapta), margini în oglindă: margine în interior 3,5 cm şi în exterior 2,5 cm, sus 3,5 cm, jos 2,5 cm, paragraf – prima linie la 1,27 cm şi va fi spaţiat la 1,5 rânduri. Notele vor fi scrise tot cu fontul Times New Roman, marimea 10, aliniat bloc (stânga-dreapta), prima linie la 0,5 cm şi vor fi introduse obligatoriu folosindu-se opţiunea footnote (note în subsolul paginii) din meniul insert.

  2. Notele vor fi numerotate continuu.

  3. Titlul lucrării va apărea pe prima pagină, la centru, va fi redactat ca şi text normal, majusculele vor fi folosite doar la substantivele proprii.

  4. Numele autorului (autorilor) va fi redactat pe prima pagină, sub titlu, ca şi text normal şi va respecta ordinea: Prenume Nume.

  5. Sub numele autorului vor apărea titulatura instituţiei, localitatea, iar dedesubt adresa de e-mail.

  6. Sub numele autorilor vor fi redactate 5 cuvinte cheie atât în limba română cât şi în limba rezumatului extins.

  7. Sub cuvintele cheie va fi plasat rezumatul în limba materialului.

  8. Rezumatul extins, redactat în una dintre limbile străine menţionate anterior, este de dorit să cuprindă trimiteri la notele cele mai importante din textul în limba română şi la ilustraţie.

  9. În vederea realizării unei uniformizări redacţionale a textului, autorii vor trebui să ţină cont de următoarele norme:

2.9.1. Atunci când se citează pentru prima oară nume de locuri (în titlu, text, note, în rezumat sau în explicaţia figurilor), se va indica numele (eventual urmat de numele toponimului în care a fost făcută descoperirea), comuna, judeţul (ex: Ardeu – ,,Cetăţuie”, com. Balşa, jud. Hunedoara, sau Deva – ,,Dealul Cetăţii”), în conformitate cu Indicatorul localităţilor din România, Bucureşti, 1974, cu actualizările necesare. Pentru locurile intrate în literatură sub nume care au ieşit din circulaţie, denumirile vechi vor fi redactate între paranteze.

2.9.2. Numele de localităţi din străinătate vor fi redactate ţinându-se cont de actuala nomenclatură şi împărţire politico-administrativă, numele vechi, care în acest moment sunt ieşite din uz vor apărea între paranteze.

2.9.3. Numele de autori vor apărea la prima citare în text cu prenumele întreg, apoi va fi înlocuit de iniţiala sa. Numele se citează neînsoţite de titluri, cu excepţia cazului când se indică sursa unor informaţii inedite şi/sau se aduc mulţumiri.

2.9.4. Citarea literaturii se face numai în note, la care se face trimitere prin sigle numerice plasate în text la umărul ultimei litere a cuvântului ales, înaintea semnelor de punctuaţie.

2.9.5. Citarea izvoarelor literare şi epigrafice se poate face atât în text (sub forma: autor, operă, loc, corpus), cât şi în note (mai ales atunci când este indicată ediţia şi se fac comentarii).

2.9.6. Trimiterile la ilustraţie sau la paragrafe sau note ale aceleiaşi lucrări se amplasează în text (ex: Pl. II, cf. Supra p. 37, infra n. 19).

2.9.7. În cazul recenziilor sau notelor de lectură, autorul va furniza şi o imagine a copertei volumului prezentat.

  1. Manuscrisul va conţine obligatoriu o listă cu explicaţia ilustraţiei (planşe şi figuri) în limba română şi în limba străină în care a fost redactat rezumatul.

 1. Modul de citare

  1. Trimiterile la literatură se vor face numai în note, indicându-se în ordine: Numele autorului, anul apariţiei, pagina şi/sau trimiterea la ilustraţie sau la note (de exemplu: Crişan 1977, p. 13, fig. 2). În continuarea textului va fi redactată o Listă bibliografică care va cuprinde toate lucrările la care s-a făcut trimitere, cu numele complet al autorului (autorilor), titlul complet al Volumului sau al articolului, locul şi anul publicaţiei şi paginile între care a apărut articolul (în cazul articolelor) după modelul:

 1. volum de autor Chartier 1997 – R. Chartier, Lecturi şi cititori în Franţa vechiului regim, Bucureşti, 1997.

 2. articol în periodice Petrescu 1999-2000 –S. M. Petrescu, Cercetări arheologice în Valea Cernei (IV) în Sargetia, XXVIII-XXIX, 1999-2000, p. 129-148.

 3. articol în volume de studii Mitu 2002 – S. Mitu, De la „Imaginea Celuilalt” la geografiile simbolice : trasee metodologice, în vol. ed. Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Identitate şi alteritate. III – Studii de istorie politică şi culturală- Omagiu profesorului Liviu Maior, Cluj-Napoca, 2002, p. 9-21.

În cazul în care sunt citate mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, apărute în acelaşi an, numele autorului şi anul apariţiei vor fi însoţite de o literă mică, în ordinea citării lucrării respective (de ex: Glodariu 1981 a, p. 148, Glodariu 1981 b, p. 17).

Lucrările vor fi aranjate în listă în ordine alfabetică, în funcţie de iniţiala numelui autorilor şi de anii în care lucrările au apărut, în cazul în care sunt citate mai multe lucrări ale aceloraşi autori.

  1. Citarea Arhivelor se face după modelul următor :

În notă: DJHAN, POB, Dosar 1/1917, f. 258.

În Abrevieri: DJHAN, POB – Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor Naţionale, Protopopiatul ortodox Brad.

  1. Citarea website-urilor se face cu indicarea datei la care au fost accesate.

  2. Cu scriere cursivă se vor tipări în note cuvintele: passim, cf., apud, supra, infra, sq., sqq. În lista bibliografică se vor redacta cu litere cursive titlurile de monografii, de volume colective, de articole, numele revistelor şi seriilor sau colecţiilor.

  3. Titlurile lucrărilor şi numele revistelor şi seriilor apărute în limbi slave care folosesc alfabetul chirilic se transliterează în conformitate cu normele internaţionale.

  4. Abrevierile vor fi redactate de fiecare autor la sfârşitul lucrării cu recomandarea utilizării abrevierilor din Bibliografia Istorică a României. Abrevierile vor fi centralizate la sfârşitul volumului.

 1. Ilustraţia

  1. Ilustraţiile pot apărea la sfârşitul lucrării cât şi în text. Atunci când se doreşte ca imaginile să apară în text, este de dorit ca ele să fie inserate de către autor în lucrare, în locul propus şi cu mărimea dorită, aşa cum ar arăta în articolul tipărit. De asemenea, este obligatoriu ca ilustraţiile să fie trimise şi în format electronic separat (sub formă de fişiere denumite după numărul ilustraţiei, de exemplu: fig1.jpg, pl2.jpg). Urmărind apariţia materialelor la un standard calitativ ridicat, în anuarul Sargetia se vor accepta ilustraţiile de foarte bună calitate (fişiere .jpg sau .tiff la rezoluţie de 300 dpi).

  2. Obligatoriu va fi specificat numele autorului ilustraţiilor (exemplu: Foto Ion Popescu sau desen Ioana Popescu).

  3. Ţinând cont de costurile ridicate, fotografiile şi/sau desenele în culori se pot reproduce numai în cazuri excepţionale.

  4. Ilustraţiile care ocupă o pagină întreagă se numesc planşe şi sunt compuse din mai multe desene, fotografii, planuri, schiţe, care se numesc figuri. Acestea se numerotează: Pl. I/1. Ilustraţiile care au dimensiuni mai mici decât acelea ale oglinzii unei pagini se numesc figuri şi se numerotează sub forma: Fig 1.

  5. Organizarea materialului ilustrativ în planşe este cea mai convenabilă din punct de vedere tehno-redacţional şi recomandăm folosirea ei.

  6. În cazul reproducerii sau adaptării unei ilustraţii deja publicate este obligatorie indicarea în explicaţie a provenienţei ilustraţiei respective.

 1. Corecturi

  1. Corectura în pagini, cât şi aceea pentru erată se efectuează de către redacţia revistei. Autorii din Deva vor fi convocaţi la Redacţie pentru verificarea corecturilor; autorii din alte localităţi vor primi paginile cu corecturi prin poştă, numai în cazul în care cer în mod expres acest lucru.

  2. Nu se vor putea opera modificări asupra manuscriselor aflate la redacţie, decât în cazuri bine întemeiate. În cazuri excepţionale (noi descoperiri, apariţia unor noi lucrări) se poate aproba anexarea unei addenda.

La redactarea acestor Norme, colegiul de redacţie al anuarului Sargetia a folosit cu predilecţie normele concepute de colectivele redacţionale ale anuarelor Analele Banatului S. N.,ActaMN şi Thraco-Dacica, cărora le suntem recunoscători.

Anexă

Prescurtări des utilizate recomandate de Redacţie

a.Chr. – ante Christum

A. D. – Anno Domini

av. – avers

ad. – adâncime

alt. – altitudine

B. – bordeiul (nr.)

buc. – bucată

cap. – capitol

cca. – circa

cf. – confer

cm. centimetru

col. Colecţie

colab. – colecţie

colab. – colaborator(i)

com. – comuna

Diam. – diametru

dr. – drept, (la) dreapta

E – est

etc. – etcaetera

ex. – (de) exemplu

Fig. – figura

fragm. – fragment(e), fragmentar

g – gram

Gr. – groapa (nr.)

Greut. – greutate

gros – grosime

inf. – informaţie

Inst. – Institutul

Inv. – inventar

î. – înălţime

jud. – judeţ, judeţean

kg – kilogram

km – kilometru

lat. – lăţime

lit. – literatură

Loc. – locuinţa (nr.)

lung. – lungime

m – metru(i)

M. – mormântul (nr.)

max. – maxim

măr. nat. – mărime naturală

mil. – mileniu

mm – milimetru

Muz. – Muzeul

n. – nota

N, NE, NV – nord, nord-est, nord-vest

niv. – nivel

nr. – numărul

obs. – observaţie

op. cit.opus citatus

p. – pagina, paginile

Pl. – planşa

r. – rândul

reg. – regiune

rv. – revers

S. – secţiunea, suprafaţa (nr.)

S, SV, SE – sud, sud-vest, sud-est

sc. – scara

sec. – secol

st. – stâng, (la) stânga

T. – tumulul (nr.)

Tab. – tabel(ul)

urm. – urmatoarea, următoarele (pagină, pagini)

V – vest

var. – variantă

Translate »