In atentia colaboratorilor

NORME PENTRU PUBLICARE

 1. Norme generale

  1. Materialele (articole, comunicări, note, recenzii, prezentări de carte, etc), destinate publicării în anuarul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva – Sargetia – se primesc până în data de 1 iulie a fiecărui an. Materialele care sosesc după această dată vor intra în portofoliul numărului următor, cu acordul scris al autorului.

  2. Începând cu anul 2010 revista Sargetia a apărut într-o nouă serie.

  3. Lucrările vor fi redactate în limba română sau o limbă străină de largă circulaţie (engleză, franceză, germană, italiană). Textul va fi precedat de un rezumat de maxim 10 rânduri în limba în care este redactat textul. La sfârşit va fi ataşat un rezumat extins într-o limbă străină, sau în limba română, în cazul în care textul este într-o limbă străină.

  4. Manuscrisele vor fi predate direct sau vor fi trimise prin poştă pe adresa Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, cu menţiunea ,,Pentru Redacţia anuarului Sargetia”, în două exemplare. Textul astfel listat va fi însoţit de ilustraţie (un singur exemplar) şi de un disc conţinând textul lucrării şi ilustraţia). Varianta electronică poate fi trimisă şi prin e-mail. La acestea se va adăuga o notă care va cuprinde următoarele date: prenumele şi numele autorului, instituţia (adresă, numere de telefon şi fax, e-mail), adresa şi telefonul privat, titlul lucrării (cu numărul de pagini, anexe, ilustraţii, etc.), data redactării, data predării (menţionăm că toate aceste date vor fi înscrise în Registrul de redacţie).

  5. În cazul acceptării manuscrisului, colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a propune corecturi ale textului. Lucrările care vor fi respinse vor fi înapoiate autorilor, Redacţia păstrând unul dintre cele două exemplare în Arhiva Redacţiei.

  6. Anuarul Sargetia nu acceptă publicarea unor materiale care au apărut sau urmează să apară şi în alte periodice. Pot constitui excepţii, în mod excepţional, unele materiale care au apărut sau urmează să apară în publicaţii străine, greu accesibile specialiştilor români.

  7. Întreaga lucrare nu va depăşi 20 de pagini (text şi ilustraţii).

  8. Autorii vor primi gratuit un exemplar al anuarului.

 1. Manuscrisele

  1. Textul va fi redactat cu ajutorul Editorului de texte Microsoft – Word, aflat în pachetul de programe: Office 97, 2000, 2003, 2007, numai cu font Times New Roman, mărimea 12, va fi aliniat bloc (stânga-dreapta), margini în oglindă: margine în interior 3,5 cm şi în exterior 2,5 cm, sus 3,5 cm, jos 2,5 cm, paragraf – prima linie la 1,27 cm şi va fi spaţiat la 1,5 rânduri. Notele vor fi scrise tot cu fontul Times New Roman, marimea 10, aliniat bloc (stânga-dreapta), prima linie la 0,5 cm şi vor fi introduse obligatoriu folosindu-se opţiunea footnote (note în subsolul paginii) din meniul insert.

  2. Notele vor fi numerotate continuu.

  3. Titlul lucrării va apărea pe prima pagină, la centru, va fi redactat ca şi text normal, majusculele vor fi folosite doar la substantivele proprii.

  4. Numele autorului (autorilor) va fi redactat pe prima pagină, sub titlu, ca şi text normal şi va respecta ordinea: Prenume Nume.

  5. Sub numele autorului vor apărea titulatura instituţiei, localitatea, iar dedesubt adresa de e-mail.

  6. Sub numele autorilor vor fi redactate 5 cuvinte cheie atât în limba română cât şi în limba rezumatului extins.

  7. Sub cuvintele cheie va fi plasat rezumatul în limba materialului.

  8. Rezumatul extins, redactat în una dintre limbile străine menţionate anterior, este de dorit să cuprindă trimiteri la notele cele mai importante din textul în limba română şi la ilustraţie.

  9. În vederea realizării unei uniformizări redacţionale a textului, autorii vor trebui să ţină cont de următoarele norme:

2.9.1. Atunci când se citează pentru prima oară nume de locuri (în titlu, text, note, în rezumat sau în explicaţia figurilor), se va indica numele (eventual urmat de numele toponimului în care a fost făcută descoperirea), comuna, judeţul (ex: Ardeu – ,,Cetăţuie”, com. Balşa, jud. Hunedoara, sau Deva – ,,Dealul Cetăţii”), în conformitate cu Indicatorul localităţilor din România, Bucureşti, 1974, cu actualizările necesare. Pentru locurile intrate în literatură sub nume care au ieşit din circulaţie, denumirile vechi vor fi redactate între paranteze.

2.9.2. Numele de localităţi din străinătate vor fi redactate ţinându-se cont de actuala nomenclatură şi împărţire politico-administrativă, numele vechi, care în acest moment sunt ieşite din uz vor apărea între paranteze.

2.9.3. Numele de autori vor apărea la prima citare în text cu prenumele întreg, apoi va fi înlocuit de iniţiala sa. Numele se citează neînsoţite de titluri, cu excepţia cazului când se indică sursa unor informaţii inedite şi/sau se aduc mulţumiri.

2.9.4. Citarea literaturii se face numai în note, la care se face trimitere prin sigle numerice plasate în text la umărul ultimei litere a cuvântului ales, înaintea semnelor de punctuaţie.

2.9.5. Citarea izvoarelor literare şi epigrafice se poate face atât în text (sub forma: autor, operă, loc, corpus), cât şi în note (mai ales atunci când este indicată ediţia şi se fac comentarii).

2.9.6. Trimiterile la ilustraţie sau la paragrafe sau note ale aceleiaşi lucrări se amplasează în text (ex: Pl. II, cf. Supra p. 37, infra n. 19).

2.9.7. În cazul recenziilor sau notelor de lectură, autorul va furniza şi o imagine a copertei volumului prezentat.

  1. Manuscrisul va conţine obligatoriu o listă cu explicaţia ilustraţiei (planşe şi figuri) în limba română şi în limba străină în care a fost redactat rezumatul.

 1. Modul de citare

  1. Trimiterile la literatură se vor face numai în note, indicându-se în ordine: Numele autorului, anul apariţiei, pagina şi/sau trimiterea la ilustraţie sau la note (de exemplu: Crişan 1977, p. 13, fig. 2). În continuarea textului va fi redactată o Listă bibliografică care va cuprinde toate lucrările la care s-a făcut trimitere, cu numele complet al autorului (autorilor), titlul complet al Volumului sau al articolului, locul şi anul publicaţiei şi paginile între care a apărut articolul (în cazul articolelor) după modelul:

 1. volum de autor Chartier 1997 – R. Chartier, Lecturi şi cititori în Franţa vechiului regim, Bucureşti, 1997.

 2. articol în periodice Petrescu 1999-2000 –S. M. Petrescu, Cercetări arheologice în Valea Cernei (IV) în Sargetia, XXVIII-XXIX, 1999-2000, p. 129-148.

 3. articol în volume de studii Mitu 2002 – S. Mitu, De la „Imaginea Celuilalt” la geografiile simbolice : trasee metodologice, în vol. ed. Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Identitate şi alteritate. III – Studii de istorie politică şi culturală- Omagiu profesorului Liviu Maior, Cluj-Napoca, 2002, p. 9-21.

În cazul în care sunt citate mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, apărute în acelaşi an, numele autorului şi anul apariţiei vor fi însoţite de o literă mică, în ordinea citării lucrării respective (de ex: Glodariu 1981 a, p. 148, Glodariu 1981 b, p. 17).

Lucrările vor fi aranjate în listă în ordine alfabetică, în funcţie de iniţiala numelui autorilor şi de anii în care lucrările au apărut, în cazul în care sunt citate mai multe lucrări ale aceloraşi autori.

  1. Citarea Arhivelor se face după modelul următor :

În notă: DJHAN, POB, Dosar 1/1917, f. 258.

În Abrevieri: DJHAN, POB – Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor Naţionale, Protopopiatul ortodox Brad.

  1. Citarea website-urilor se face cu indicarea datei la care au fost accesate.

  2. Cu scriere cursivă se vor tipări în note cuvintele: passim, cf., apud, supra, infra, sq., sqq. În lista bibliografică se vor redacta cu litere cursive titlurile de monografii, de volume colective, de articole, numele revistelor şi seriilor sau colecţiilor.

  3. Titlurile lucrărilor şi numele revistelor şi seriilor apărute în limbi slave care folosesc alfabetul chirilic se transliterează în conformitate cu normele internaţionale.

  4. Abrevierile vor fi redactate de fiecare autor la sfârşitul lucrării cu recomandarea utilizării abrevierilor din Bibliografia Istorică a României. Abrevierile vor fi centralizate la sfârşitul volumului.

 1. Ilustraţia

  1. Ilustraţiile pot apărea la sfârşitul lucrării cât şi în text. Atunci când se doreşte ca imaginile să apară în text, este de dorit ca ele să fie inserate de către autor în lucrare, în locul propus şi cu mărimea dorită, aşa cum ar arăta în articolul tipărit. De asemenea, este obligatoriu ca ilustraţiile să fie trimise şi în format electronic separat (sub formă de fişiere denumite după numărul ilustraţiei, de exemplu: fig1.jpg, pl2.jpg). Urmărind apariţia materialelor la un standard calitativ ridicat, în anuarul Sargetia se vor accepta ilustraţiile de foarte bună calitate (fişiere .jpg sau .tiff la rezoluţie de 300 dpi).

  2. Obligatoriu va fi specificat numele autorului ilustraţiilor (exemplu: Foto Ion Popescu sau desen Ioana Popescu).

  3. Ţinând cont de costurile ridicate, fotografiile şi/sau desenele în culori se pot reproduce numai în cazuri excepţionale.

  4. Ilustraţiile care ocupă o pagină întreagă se numesc planşe şi sunt compuse din mai multe desene, fotografii, planuri, schiţe, care se numesc figuri. Acestea se numerotează: Pl. I/1. Ilustraţiile care au dimensiuni mai mici decât acelea ale oglinzii unei pagini se numesc figuri şi se numerotează sub forma: Fig 1.

  5. Organizarea materialului ilustrativ în planşe este cea mai convenabilă din punct de vedere tehno-redacţional şi recomandăm folosirea ei.

  6. În cazul reproducerii sau adaptării unei ilustraţii deja publicate este obligatorie indicarea în explicaţie a provenienţei ilustraţiei respective.

 1. Corecturi

  1. Corectura în pagini, cât şi aceea pentru erată se efectuează de către redacţia revistei. Autorii din Deva vor fi convocaţi la Redacţie pentru verificarea corecturilor; autorii din alte localităţi vor primi paginile cu corecturi prin poştă, numai în cazul în care cer în mod expres acest lucru.

  2. Nu se vor putea opera modificări asupra manuscriselor aflate la redacţie, decât în cazuri bine întemeiate. În cazuri excepţionale (noi descoperiri, apariţia unor noi lucrări) se poate aproba anexarea unei addenda.

La redactarea acestor Norme, colegiul de redacţie al anuarului Sargetia a folosit cu predilecţie normele concepute de colectivele redacţionale ale anuarelor Analele Banatului S. N.,ActaMN şi Thraco-Dacica, cărora le suntem recunoscători.

Anexă

Prescurtări des utilizate recomandate de Redacţie

a.Chr. – ante Christum

A. D. – Anno Domini

av. – avers

ad. – adâncime

alt. – altitudine

B. – bordeiul (nr.)

buc. – bucată

cap. – capitol

cca. – circa

cf. – confer

cm. centimetru

col. Colecţie

colab. – colecţie

colab. – colaborator(i)

com. – comuna

Diam. – diametru

dr. – drept, (la) dreapta

E – est

etc. – etcaetera

ex. – (de) exemplu

Fig. – figura

fragm. – fragment(e), fragmentar

g – gram

Gr. – groapa (nr.)

Greut. – greutate

gros – grosime

inf. – informaţie

Inst. – Institutul

Inv. – inventar

î. – înălţime

jud. – judeţ, judeţean

kg – kilogram

km – kilometru

lat. – lăţime

lit. – literatură

Loc. – locuinţa (nr.)

lung. – lungime

m – metru(i)

M. – mormântul (nr.)

max. – maxim

măr. nat. – mărime naturală

mil. – mileniu

mm – milimetru

Muz. – Muzeul

n. – nota

N, NE, NV – nord, nord-est, nord-vest

niv. – nivel

nr. – numărul

obs. – observaţie

op. cit.opus citatus

p. – pagina, paginile

Pl. – planşa

r. – rândul

reg. – regiune

rv. – revers

S. – secţiunea, suprafaţa (nr.)

S, SV, SE – sud, sud-vest, sud-est

sc. – scara

sec. – secol

st. – stâng, (la) stânga

T. – tumulul (nr.)

Tab. – tabel(ul)

urm. – urmatoarea, următoarele (pagină, pagini)

V – vest

var. – variantă

GUIDELINE FOR AUTHORS

 1. General norms
  • The works (articles, communications, notes, reviews, book presentations, etc.), destined for publication in the yearbook of the Museum of Dacian and Roman Civilization from Deva Acta Musei Devensis – are admited until 1st of July of each year. The works that will arrive after the above mentioned date are included in the portofolio of the next number of the magazine, with the written consent of the author, too.
  • Beginning with 2010, Sargetia magazine is published in a new series.
  • The works will be edited into Romanian language or a foreign language of large use (e.g. English, French, German, Italian). Also, the text will be preceded by a summary of maximum 10 rows, in the language the article is edited, too. At the end, it will be attached an extended summary (one page is recommended) in a foreign language, or into Romanian language, in case the text is in a foreign language.
  • The manuscripts will be directly handed over or they will be sent in two copies by mail to the address of the Museum of Dacian and Roman Civilization from Deva, having the mention ,,For the Editorial office of Sargetia Yearbook”. The text, listed in this manner, will be accompanied by the illustration (a single copy) and a compact disk containing the text of the work and the illustration. The electronic version can be sent by e-mail, too. Also, to these, it will be added a note that includes the following data: the first name and the family name of the author, the institution (address, phone and fax numbers, e-mail address), the private address and the phone number, the title of the work (mentioning the pages number, annexes, illustrations, etc.), the editing date, the handing over date (we mention that all these data will be registered into the Register of the Editorial Office).
  • In case the manuscript is accepted, the Editorial Board is reserved oneself the right to propose corrections of the text. The rejected works will be returned to the authors, the Editorial Office keeping in its Archive one of those two copies.
  • Sargetia Yearbook does not accept the publication of some works that they had already been published or that will be published in other periodical publications. They can be considered exceptions some works that had already been published or that will be published into foreign publications, representing difficult of access for the Romanian
  • The entire work will not exceed 40 pages (i.e. text and illustrations).
  • The authors will receive for free of charge one copy of the Yearbook.
  • Each member of the Editorial Board will receive for free of charge two copies of Sargetia periodical magazine.
 2. Manuscripts
  • The text will be edited by means of Microsoft – Word texts Editor, included in the programs pack: Office 97, 2000, 2003, 2007, 2010, being written only with Times New Roman characters, size 12, the text will be block aligned (left-right), the margins will be in the mirror: the margin from the interior will be of 3,5 cm and in the exterior of 2,5 cm, at the top of page it will be of 3,5 cm, respectively, at the bottom of 2,5 cm, the paragraph – the first line it will be at 1,27 cm and it will be spaced out at 1,5 rows. The notes will also be written with Times New Roman characters, size 10, block aligned (left-right), the first line will be at 0,5 cm and they will compulsory be included using the footnote option (the notes will be at the bottom of the page) from insert
  • The notes will be continuously numbered.
  • The work title will be on the first page, positioned in the centre of it, also, it will be edited by capital Aldin characters, size 14.
  • The name of the author (authors) will be edited on the first page, by capital Aldin characters, size 12, under the title, aligned to the right side and it will be observed the order: the First name, the Family name.
  • Below the author name, they will be written the institution entitling, the locality, and under these, the e-mail address.
  • Below the authors names they will be edited 5 key words in Romanian language as well as in the language the extended summary is (it is recommended one page).
  • Below the key words, it will be placed the summary in the language of the work, too (this will be of maximum 10 rows).
  • The extended summary, that is edited in one of the previous mentioned foreign languages, is recommended to be included references to the most important notes from the text in Romanian language and to the illustration, as well.
  • In order to obtain an editorial uniformity of the text, the authors might observe the following norms:

2.9.1. When they are mentioned for the first time some places names (e.g. in the title, text, notes, in the summary or in the figures explanation), it will be indicated the name (eventually, followed by the toponym’s name where the discovery was made), the commune, the county (e.g.: Ardeu – Cetăţuie (Citadel), com. Balşa, Hunedoara county, or Deva – Dealul Cetăţii (Walled city Hill)), in accordance with the Indicator Book of the localities from Romania, Bucharest, 1974, also, taking into consideration the necessary updates, too. The old denominations will be edited between parenthesis, in case of the places names from the literature that are not used anymore.

2.9.2. The names of the localities from abroad will be edited taking into consideration the actual classified list and the political-administrative division, therefore, the old names, that in this moment are out of use, will be edited between parenthesis.

2.9.3. In the first mention from the text, the authors’ names will be edited with the entire first names, then, each of them will be replaced by the initial letter. The names are mentioned unaccompanied by the titles, excepting in case it is indicated the source of some new informations and/or they are expressed thanks.

2.9.4. The literature mention will only be done as notes, to which the references are realised by numerical characters, being placed in the text in the right side and at the top of the last letter of the chosen word, i.e. before the punctuation marks.

2.9.5. The mention of the literary and epigraphic sources can be done in the text (e.g.: author, literary creation, place, corpus), as well as notes (especially, when the edition is indicated and the comments are made).

2.9.6. The references to the illustration, paragraphs or notes, respectively, of the same  work, will be placed in the text (e.g.: Pl. II, cf. Supra (Over) p. 37, infra n. 19).

2.9.7. In case of the reviews or the reading notes, the author will provide an image of the cover of the submitted volume.

 • The manuscript will compulsory contain a list including the illustration explanation (drawings and figures), in Romanian language as well as in the the foreign language the summary had been edited.
 • The Editorial Board recommends for the authors to use the sub-titles within the text, thus avoiding its excessive breaking up.
 • For example, the articles succession in the page will include: the key words (i.e. in Romanian and foreign languages), the summary and the text in Romanian language, annexes (text), the bibliography, drawings (having explanations in the article’s language), the summary (i.e. in the foreign language), the illustrations list (in the foreign language), abbreviations.
 1. The mentioning manner
  • The references to literature will only be done as notes, being indicated in the following succession: the author’s Name, the edition’s year, the page and/or the reference to the illustration or notes (for example: Crişan 1977, p. 13, fig. 2). Then, it will be edited a Bibliography, that will include all the works to which they were made references, also, including the initial letter of the first name and the name of the author (authors), the complete title of the Volume or the article, the publication place and year and the pages among which the article was published, and (in case of articles), observing the following example:
 2. volume by the author Chartier 1997 – R. Chartier, Readings and readers from France of the old regime, Bucharest, 1997.
 3. article in the periodical publications Petrescu 1999-2000 – M. Petrescu, Archaeological researches in Cernei Valley (IV), in Sargetia, XXVIII-XXIX, 1999-2000, p. 129-148.
 4. article in studies volume Mitu 2002 – S. Mitu, From „The Other’s Image” to the symbolical geographies: methodological lines, in vol. ed. N. Bocşan, S. Mitu, T. Nicoară, Identity and otherness. III – Studies of political and cultural policy – Respects for the professor Liviu Maior, Cluj-Napoca, 2002, p. 9-21.
 5. article or volume having an authors group Drăguţ and others 1977 – V. Drăguţ, V. Florea, D. Grigorescu, M. Mihalache, Romanian Painting in images, Bucharest, 1976.

In case they are mentioned more works of the same author, respectively, they have been published in the same year, the author’s name and the publication year will be accompanied by a small letter, i.e. in the succession of the respective work mentioning (e.g.: Glodariu 1981a, p. 148, Glodariu 1981b, p. 17).

In case they are mentioned more works of the same authors, these will be arranged in the list in the alphabetical order, depending on the initial of the authors name as well as the years of the works publication.

 • The Archives mentioning is fulfiled observing the following example:

In the note: DJHAN, POB, File 1/1917, f. 258.

In the Abbreviations: DJHAN, POB – Department of the National Archives of Hunedoara county, the Orthodox Rank, Brad.

The mentioning of the websites is fulfiled indicating the date when these had been accessed.

 • They will be edited into notes, through cursive writing, the following words: passim, cf., apud, supra, infra, sq., sqq. In the bibliography, by means of the cursive letters they will be edited the titles of the monographs, colective volumes, articles, the names of the magazines and series or collections.
 • The works titles and the magazines and series names edited in Slavonic languages, that are using the Cyrillic alphabet, will be transliterated in accordance with the international norms.
 • The abbreviations will be edited at the end of the work by each author and they will be centralized at the end of the volume by the Editorial Board.
 1. The illustration
  • The illustrations can be placed at the end of the work as well as in the text, but preferably is recommended to be enframed. When the purpose regarding the images is to be in the text, is preferably for them to be inserted by the author in the work, i.e. in the proposed place and having the desired size, respectively, such they might be represented in the printed article. Also, the illustrations must compulsory be sent separately in the electronic format, too (i.e. as files named, depending on the illustration number, for example: fig1.jpg, pl2.jpg). Refering to Sargetia Yearbook and the purpose being to have works of high quality standard, they will be accepted the illustrations of the best quality (i.e., .jpg or .tiff files, with the resolution of 300 dpi).
  • It will compulsory be specified the name of the illustrations author (for example: photo by Ion Popescu or drawing by Ioana Popescu).
  • As regards the coloured photos and/or drawings and taking into consideration their processing high costs, is permitted their reproducing only in exceptional cases.
  • The illustrations that are on an entire page are named drawings and they are composed of more drawings, photos, plans, sketches, named figures. These are numbered, for example: Pl. I/1. The iIlustrations that have lower dimensions than those of the page’s mirror, are named figures and they are numbered as follows: Fig. 1.
  • From the techno-editorial point of view, the organization of the illustrative matter as drawings is the most convenient way and we recommend it.
  • In case is made a reproduction or an adaptation of an illustration already published, it is compulsory to indicate in the explanation the source of the respective illustration.
 2. Corrections
  • The corrections from the pages as well as those from erratum are performed by the magazine’s Editorial Office. The authors from Deva town will be convened to the Editorial Office to verify the corrections; the authors from other localities will receive by mail the pages containing the corrections, only in case they are expressly asking this thing.
  • They can been not made modifications on the manuscripts already found at the Editorial Office, only in cases well motivated. In the exceptional cases (new discoveries, the publication of a new work) it can be approved the attachment of an addenda.

For the editing of these Norms, the Editorial Board of Sargetia Yearbook had particularly used the norms conceived by the editorial boards of Banat Annals S. N., ActaMN and Thraco-Dacica annuals, to whom we are grateful.

Annex

The often used abbreviations, recommended by the Editorial office are:

 

a.Chr. – ante Christum

p.Chr. – post Christum

av. – avers

ad. (dpth) – depth

alt. – altitude

B. – the pit house (no.)

buc. (pcs.) – piece

cap. – chapter

cca. (approx.) – approximately

cf. – confer

cm.- centimetre

colab.  Colecţie – Collection coll.

colab. (coll.) – collaborator(s)

com. – commune

Diam. – diameter

dr. – straight, (to) right

E – east

etc. – etcaetera (and so on)

ex. – (for) example

Fig. – figure

fragm. – fragment(s), fragmental

g – gram

Gr. (cav.) – cavity (no.)

Greut. – weight

gros – thickness

inf. – information

Inst. – the Institute

Inv. – inventory

î. (h) – height

jud. – county, district

kg – kilogram

km – kilometer

lat.(w) – width

lit. – literature

Loc. (Resid.) – residence (no.)

lung. – length

m – meter (s)

M. –  the grave (no.)

max. – maximum

măr. nat. – full-lenght

mil. – millenium

mm – millimetre

Muz.(Mus.) –  the Museum

n. – the note

N, NE, NV – north, north-east, north-west

niv.(lev.) – level

nr. (no.) – the number

obs. – observation

op. cit.opus citatus

p. – the page, pages

Pl. (Dwg.) – the drawing

r. – the row

reg. – region

rv. – reverse

s. – section, surface (no.)

S, SV, SE – south, south-west, south-east

sc. – scale

sec. – century

st. – left, (to) the left side

T. – tumulus (no.)

Tab. – (the) table

urm. – the next, the following (page, pages)

V – west

var. (vers.) – version

Translate »