Instituţiile lecturii în perioada interbelică

During the interwar period reading institutions

Autor: Adriana Man Szekely

Cuvinte cheie: Biblioteci, Politici culturale, Modele culturale, Practici de lectură, Interbelic
Keywords: Libraries, Cultural policies, Cultural patterns, Practices reading, Interwar period

Lucrarea îşi propune să prezinte modalităţile de remodelare a sistemelor de biblioteci, ca instituţii ale lecturii, după modele şi în funcţie de condiţiile sociale, politice şi culturale ale perioadei interbelice.
Prima parte a lucrării se concentrează pe cazul francez al remodelării reţelelor de biblioteci între cele două răboaie mondiale. Cea de-a doua parte a materialului se axează pe câteva dintre reperele politicii culturale în România interbelică precum şi pe modul în care aceste politici au influenţat practicile de lectură din biblioteci, în special cele săteşti.
Concluziile materialului subliniază faptul că deplasarea interesului spre lectura publică şi susţinerea accesului la cultură prin intermendiul cărţii reprezintă reperele aplicative ale politicilor culturale existente în spaţii geografice diverse.

This paper has as goal to illustrate certain ways to reshape library systems, as institutions of reading, following models and having in mind social, political and cultural contexts of the interwar period.
The first part of the paper focuses on the case of the French reshaping of the library networks between the two World Wars. The second part analyses some of the key points of the culture politics in interwar Romania and also the way in which they have influenced reading practices within libraries, especially rural ones.
As a conclusion to this paper it is emphasized that moving the interest towards public reading and sustaining access to culture through books represent the practical key points of the culture politics that exist in diverse geographical areas.

Translate »