Legislaţie şcolară în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918)

Autor:

CONSTANTIN BĂJENARU

Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat” Făgăraş

Cuvinte cheie: legislaţie, şcoală, dualism, maghiarizare, reorganizare

Keywords: legislation, school, dualism, magyarization, reorganization

Edificiul complex al culturii naţionale româneşti transilvănene s-a susţinut, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în primele două decenii ale celui următor, prin două instituţii importante – Biserica şi Şcoala. Dacă Biserica a jucat un rol considerabil în istoria şi viaţa românilor ardeleni, sub toate aspectele, Şcoala a constituit principala componentă a vieţii culturale, având menirea esenţială de a lumina poporul, în greaua şi lunga luptă pentru libertate şi afirmare naţională.

Încheierea compromisului dualist austro-ungar a inaugurat o perioadă dificilă şi pentru şcolile româneşti din Transilvania, guvernele maghiare încercând, rând pe rând, dezrădăcinarea spirituală a românilor. Dualismul aducea cu sine şi imediata reorganizare, pe baze noi, a învăţământului primar, potrivit intereselor statului dualist. Procesului educaţional i s-a acordat o foarte mare atenţie, fiind privit ca cel mai bun mijloc de maghiarizare, acest plan fiind pus în aplicare mai ales din anul 1879. Şcoala a devenit o ţintă predilectă a guvernelor maghiare, nemaifiind privită ca având rolul doar de a forma cetăţeni loiali, în trendul general european, ci şi buni maghiari.

School Legislation in the Austro-Hungarian

Dualism Period (1867-1918)

Abstract

The complex edifice of Romanian national culture from Transylvania maintained, in the second half of the 19th century and in the first two decades of the 20th century, by two important institutions – Church and School. Even if the Church played an important role in the history and the life of Transylvanian Romanians, by all aspects, the school constituted the main part of cultural life, having the essential meaning of teaching people for their hard and long fight for liberty and national affirmation.

The ending of the dualist Austro-Hungarian compromise had inaugurated a tough period for Romanian schools in Transylvania; the Hungarian Governs had tried successively, the spiritual uprooting of Romanians. The Dualism brought with itself the close reorganization, structured on new bases, of primary education according to the interests of dualist state. A great attention was given to the educational process, because it was considered to be the best way of Magyarization, this plan being applied especially since 1879. The School had become the favorite goal for Hungarian Governs, not only having the role of developing loyal citizens, by the general European trend, but also the role of developing clever Hungarians.

Translate »