Memoria revoluţionarului Nicolae Bălcescu pe meleaguri vâlcene

CONSTANTIN MĂNESCU

Parohia Horezu II – Urşani, judeţul Vâlcea

Cuvinte cheie: memoria, revoluţionar, Nicolae Bălcescu, Vâlcea, Topolog

Keywords: memory, revolutionary, Nicolae Bălcescu, Vâlcea, Topolog

Situat pe Topolog, în vatra de unde-şi trage rădăcina familia ce a dat pe unul dintre cei mai mari gânditori revoluţionari ai neamului, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” a fost şi rămâne un loc de pelerinaj al tuturor iubitorilor de istorie. Amenajat în conacul Bălceştilor, el păstrează nenumărate amintiri ale trecerii lui Nicolae Bălcescu pe aceste meleaguri.

Colecţia (memorială, artă plastică şi decorativă, documente) numără peste 15000 de bunuri culturale şi de patrimoniu. Expoziţia reface atmosfera de epocă. În birouri, în salonul literar, în sufragerie sau în dormitor parcă se mai aud paşii Zincăi Bălcescu, ai fraţilor şi surorilor lui Nicolae, ai urmaşilor acestora. Portretele de familie, Zinca, Nicolae Bălcescu, Maria Bălcescu, Nicolae şi Zoe Mandrea, Radu Mandrea etc., alte lucrări de artă, biblioteca Mariei Bălcescu Geanoglu, covoare olteneşti, ceramică realizată de meşterii olari din satul Corbi şi piese de mobilier vechi, trecute de mult în patrimoniu cultural, rememorează figuri şi atitudini ale celor ce au trăit în acest conac.

Expoziţia de artă valorifică lucrări cu tematică istorică, legate de personalitatea lui Nicolae Bălcescu, dar şi creaţii ale participanţilor la tabăra naţională de pictură „Art Campus”. În centrul documentar se păstrează exemplare rare ale istoriografiei româneşti, lucrări cu tematică francmasonică şi bunuri de ritual legate de serviciile secrete.

În vatra Bălceştilor, în localitatea ce poartă numele marelui om politic şi patriot, istoria şi legenda se împletesc într-o adevărată şi tulburătoare lecţie de istorie. Perosnalităţi marcante – de la şefii statului şi ai Bisericii, până la oamenii de rând – turişti români şi străini, tineri şi vârstnici, vin în pelerinaj la acest loc de suflet al neamului, pentru a aduce un omagiu celui care a ars ca o flacără vie, expresia absolută a gândirii generaţiei sale.

Memory of Revolutionary Nicolae Bălcescu from Vâlcea Regions

Abstract

Located on Topolog, in the hearth where comes from the origin of the family which gave one of the greatest revolutionary thinkers of the nation, the Memorial Museum „Nicolae Bălcescu” was and still remains a pilgrimage place for all lovers of history. Arranged in Bălcescu’s mansion, the Memorial museum keeps the numberless memories of Nicolae Bălcescu’s passing on these places.

The collections (memorial, plastic and decorative art, documents) count over 15000 cultural and patrimony goods. The exhibition remakes the epoch atmosphere. In the studies, in the literary salon, in the dining room or in the bedroom it seems that we can still hear the stepts of Zinca Bălcescu and those of Nicolae’s brothers and sisters and those of their offspring. The family portraits: Zinca, Nicolae Bălcescu, Maria Bălcescu, Nicolae and Zoe Mandrea, Radu Mandrea and other art works, Maria Bălcescu Geanoglu’s bookcase, carpets from Oltenia, pottery made by the potters from Corbi village, ancient furniture pieces, entered a long time ago in the cultural patrimony, remind faces and attitudes of the persons who lived in the mansion.

The historical themes, linked with Nicolae Bălcescu’s personality, but also the artistic works of the artists participants at national picture campus „Art Campus”. In the documentary center are kept rare copies of Romanian historiography, papers with francmason themes and ritual goods linked to secret services.

In Bălceşti’s hearth, in the village, named after the name of the greatest political and patriot man, the history and the legend, interweave into a genuine and exciting History lesson. Outstanding personalities – from State presidents and heads of the Church, to ordinary people – Romanian or overseas, young and old tourists come in pilgrimage in this spiritual place of the nation, to pay tribute to that who burnt like an alive torch, the absolute expression of his generation thinking.

Translate »