Partidul Naţional-Ţărănesc şi problema moţilor din Munţii Apuseni în timpul marii crize economice

The National Peasants Party and the issue of the Romanians in the Apuseni Mountains during the great economic recession

Autor: Marin Pop

Cuvinte cheie: marea criză economică, P.N.Ţ., Ţara Moţilor, guvernul Vaida, Ioan Pop

Keywords: the great economic recession, N.P.P., The Land of Romanians in Apuseni, Vaida Government, Ioan Pop

Un loc aparte în preocupările economice ale guvernelor naţional-ţărăniste în timpul marii crize economice l-au ocupat moţii din munţii Apuseni, a căror situaţie socio-economică, sanitară şi culturală ajunsese la cote de neimaginat. Probabil că ei au fost cei mai afectaţi de criza economică mondială, la care se adăugau şi vitregiile naturii, având în vedere condiţiile climatice aspre în care trăiau. În acest context, sunt de apreciat măsurile de redresare economică a Ţării Moţilor luate în special de guvernul Vaida.
În concluzie, credem că trebuie apreciată intenţia lui Vaida Voevod de a ajuta Ţara Moţilor, care se afla, din cauza crizei economice, într-o situaţie disperată. Pe lângă latura strict economică, se poate afirma că Vaida nu a uitat de unde s-a lansat în politică. După cum ştim, el a fost ales, pentru prima dată ca deputat în Parlamentul de la Budapesta în cercul electoral Ighiu, deci în Ţara Moţilor. Credem că era un proiect economic bine gândit, care pornea de jos în sus, de la nivelul oamenilor de rând spre factorul de decizie. Proiectul se impunea cu necesitate, deoarece se ajunsese la situaţii de foamete şi chiar decese. Moţii au fost cei mai afectaţi de criza economică, la aceasta contribuind şi zonarea climatică. Nu puteau cultiva cereale, iar iernile prelungite le erau fatale pentru creşterea animalelor. De aceea, acţiunea lui Vaida într-o problemă care devenise una naţională, nu numai de interes şi patriotism ardelenesc, merită toată aprecierea. Păcat că nu a fost continuată şi că s-au adeverit cuvintele lui Ioan Pop referitoare la instabilitatea şi metehnele românilor.
De asemenea, trebuie remarcată alegerea lui Ioan Pop în fruntea Comisariatului munţilor Apuseni, cum era denumit organismul guvernamental. Era un bun organizator, după cum s-a văzut şi la cele 3 mari evenimente de la Alba Iulia, a căror organizator a fost: 1 Decembrie 1918, 6 mai 1928 şi Serbările Unirii din 20 mai 1929.

A special place in the economic concerns of the National Peasants governments during the great economic recession was the issue of the Romanians in the Apuseni Mountains, whose social-economical, sanitary and cultural status reached an inconceivable level. Perhaps they were the most affected by the global economic recession, which added to the nature challenges, taking into account the rough climatic conditions that they lived in. From this perspective, the economic actions taken mainly by the Vaida Government in the Land of Romanians from Apuseni Mountains are praiseworthy.
To summarise, we believe that one should value Vaida Voevod’s intention to help the Land of Romanians from Apuseni Mountains which was in a desperate situation, due to the economic recession. Besides the economic side, there should be mentioned that Vaida did not forget how he made his way in politics. As we know he was elected for the first time as deputy in the Parliament of Budapest in Ighiu electoral group, therefore in the Land of Romanians from Apuseni Mountains. We assume that it was a well planned economic project that started from bottom up, from the common people towards the managerial level. The project was really necessary, because it has gotten to starvation or even death instances. The people from Apuseni Mountains were the most affected by the economic crisis, and this was adding up to the climatic conditions of the area. They were not able to have crops, and the extended winters were fatal in animal rearing. For these reasons, the Vaida’s action became a national one, not only in the interest of Ardeal and it is worth all the appraisals. It was a shame that it was not continued, and that Ioan Pop’s words regarding to the Romanians’ instability and issues came true.
It should also be taken into consideration the election of Ioan Pop as the head of the Apuseni Mountains Committee, as it was named the Government Agency. He was a good manager, as one could realize in the three events of Alba Iulia, which he set up: 1st of December 1918, 6th May 1928 and the Unity Celebration of 20th May 1929.

Translate »