Prelucrarea informatizată a însemnărilor – un mijloc de cercetare modernă în istoria cărţii. Cazul Ţării Silvaniei (1624-1876)

Computerized process of the annotations – a modern procedure in researching the history of books. Study case Silvania county (1624-1876)

 Autor: Ioan Maria Oros

Cuvinte cheie: însemnare olografă, carte românească veche, prelucrarea computerizată, baze de date, istoria lecturii şi bibliotecilor, Ţara Silvaniei 

Keywords: holographic annotations, old Romanian books, computerized processing, data base, history of reading and of the libraries, Silvania County

 

Introducerea şi prelucrarea pe calculator a însemnărilor olografe, găsite pe cărţile din inventarele actuale (inclusiv a exemplarelor care se află în alte locaţii) ale celor peste 250 de localităţi care făceau parte din vechea Ţară a Silvaniei, cam aceleaşi încă de la 1542, mai ales a însemnărilor datate precis (indicând cel puţin anul), conduc la o serie de statistici care pot fi interpretate cu folos pentru înţelegerea „dinamicii” evoluţiei colecţiilor bibliotecilor parohiale pe anumite secvenţe temporale.

În principal, baza de date a fost construită pe corpusul însemnărilor depistate pe cărţile româneşti din vechea Ţară a Silvaniei, atât în urma cercetării cataloagelor de specialitate ce acoperă acest areal sau a celor care descriu cărţi aflate azi în alte colecţii din ţară, cât şi prin cercetarea proprie de teren, în depozitele eparhiale sau la bisericile care mai deţin în gestiune locală bunuri de patrimoniu mobil tip-carte. Din cele 630 de însemnări care constituie acest corpus, menţionăm că cca 500, adică peste 80%, sunt redactate şi datate în perioada 1624-1876, fiecare fiind „deconstruită” într-un formular (Forms) creat în programul Microsoft Access, alcătuit din mai multe „câmpuri” ce cuprind mai multe tipuri de date. Stabilirea câmpurilor s-a făcut, în genere, urmând structura diplomatică a însemnărilor, la care s-au adăugat datele bibliografice ale cărţii respective.

 Astfel, tipurile de date care intră în componenţa formularului au fost completate cu excerptele/extrasele din însemnare: însemnarea propriu-zisă (câmpul central), autorul, titlul cărţii, locul imprimării, anul apariţiei, locul depozitării, legătura, data consemnării, scriptorul, preţul cărţii, donatorii, martorii, efectul de colportaj, provenienţa, stiliconarul, onomastică, toponimie, preţul legării, colportorii, « mentalităţi », identităţi sociale, scris şi lectură, meteo, insecurităţi, bibliografie, «cronici».

Pornind de la acest tabel/formular iniţial s-au făcut numeroase interogări de selecţie (Queries) după câteva din câmpurile (coloanele) care îl compun iar, pe baza acestor interogări, s-a trecut la realizarea unor rapoarte (Reports), care pot fi vizualizate pe ecran sau listate. Astfel, în funcţie de cheia primară de interogare aleasă au fost realizate mai multe tabele privind difuzarea şi colportajul de carte românească veche în localităţile Ţării Silvaniei, precum şi o determinare a efectului de colportaj (concept introdus de noi în literatura de specialitate), ca indicator al vitezei de circulaţie şi al lecturii funcţionale în Ţara Silvaniei.

 

Inserting and processing on a PC the holographic annotations found on the books which are in the present inventory (including those which are in other locations) of the 250 locations that were a part of the old Silvania County, almost the same beginning with 1542; mostly the annotations precisely dated (indicating at least the year), leads us to a series of statistics which can be interpreted with a great benefit for the understanding of the “dynamics” of the evolution of the parochial collections of the libraries on certain temporal sequences. Mainly, the data base it’s built up on the corpus of the annotations tracked down in the Romanian books from the old Silvania County, both in researching the specialized catalogues from this region or those that describes books from other collections from our country, and also on my own researching on the field, in the diocesan book stacks or at the churches that still have their own book treasures. From all the 630 annotations that constitutes this corpus we have to mention that approximately 500, more than 80%, are edited dated between 1624 – 1876, each being “deconstructed” in a Microsoft Access form, composed of fields which also include more types of data. Generally the fields were established following the diplomatic structure of the annotations, to which was added the bibliographic data of the book.

Thus, data types that composes the form are completed with extracts from annotations such as: the annotation itself, (the main filed), author, the book title, the editing place, the year of the publication, the place where the book it’s held, binding, the date of the annotation, the place where the book was wrote, the price of the book, the donors, the witnesses, the colportage effect, the origin, the rhetorical style, name day, topos, the binding price, the colporteurs, “mentalities”, social identities, writing and reading, weathercast, insecurities, bibliography, “chronicles”.

Starting from this initial table there were made a lot of queries after the majority of the columns, on the base of this queries there were made reports, which can be seen or printed. Thus in our case, among others, it had been done a statistic regarding the variation of the price of acquisition of the old romanian book between 1624 – 1876, prices which can be ordered on works, printing centers; and also an estimation of the colportage effect (concept introduced by us in the specialized literature), as an example, an indicator of the rate of circulation and of the functional reading in Silvania County.

Translate »