Sargetia XIV, 1979

 

Coperta                                                                                                           Pagina de garda

 

                                                          Cuprins

 

Autor Titlul articolului Pagina
IOAN ANDRITOIU  Dr. doc. Octavian Floca la a 75-a aniversare

Dr. doc. Octavian Floca & son 75e anniversaire

9

 IOAN ANDRITOIU  Contributii la repertoriul arheologic al judetului Hunedoara

Contributions au repertoire archeologique du departement de Hunedoara

15

34

 MIHAI BLAJAN,

EUGEN STOICOVICI,

PAUL GEOROCEANU

Contributii la cunoasterea vietii economice a populatiei hallstattiene din zona Medias (jud. Sibiu)

Contributions a la connaissance des aspects de la vie economique des communautes hallstattiennes de la zone de Medias (dep. Sibiu)

35

43

SEVER DUMITRASCU

 Un atelier de olarie (La Tene) descoperit la Biharea

A pottery Shade (La Tene) discovered at Biharea

45

58

ION HORATIU CRISAN

Premisele intemeierii statului dac centralizat si independent condus de Burebista

Die Voraussetzungen der Grundung des dakischen zentralisierten und unabhangigen Staates unter der Fuhrung Burebistas

59

67

AUREL DECEI

Adevaratul chip al regelui Decebal

De vrai vissage du roi Decebal

69

90

 

ISTVAN FERENCZI

Importanta unor metale neferoase si a unor minerale in procesul de formare a puterii dacice in Muntii Orastiei

Die Bedeutung gewisser nichteisenhaltiger Metalle und mancher Gesteine fur die Entstehung der dakischen Macht im Sebes – Gebirge

93

101

 HADRIAN DAICOVICIU

Sistemul defensiv al cetatii dacice de la Costesti

De systeme defensif de la forteresse dace de Costesti

103

114

 VIORICA PAVEL Monede romane republicane din vechile colectii ale Muzeului judetean Hunedoara – Deva

Monnaies romaines republicaines des anciennes collections du Musee du departement de Hunedoara – Deva

115

132

LIVIU MARGHITAN

O importanta contributie privitoare la problema continuitatii dacilor in provincia nord-dunareana intemeiata de Traian

Una importante contribucion al problema de la continuidad de los dacios en la pro­vincia del norte del Danubio, fundada por Trajano

133

137

 HADRIAN DAICOVICIU,

DORIN ALICU, ION PISO

CONSTANTIN POP

Principalele rezultate ale săpăturilor din 1975- 1977 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi semnificaţia lor

Die Hauptergebnisse der Ausgrabungen von 1975 — 1977 von Ulpia Traiana Sarmizege­tusa und ihre Bedeutung

 139

153

LUCIA ŢEPOSU MARINESCU

CLOŞCA L. BĂLUŢĂ

L’atelier de Micia

Lămpile romane de bronz din Dacia Supe­rior

Les lampes antiquies en bronze de la Dacie Superieure

155

164

172

ADRIANA RUSU  Bronzuri figurate romane în Muzeul jude­ţean din Deva

Objets romains figures en bronze appartenant au Musee du departement de Hune­doara

173

184

 RADU ARDEVAN Patronii Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa

The patrons of the colony Ulpia Traiana Sarmizegetusa

185

190

VOLKER WOLLMANN  Monumente epigrafice şi sculpturale din regiunea minieră Alburnus-MaiorAmpelum

Römische Inschriften und Steindenkmäler aus dem Bergbaurevier Alburnus Maior Ampelum

 

 195

 

 KURT HOREDT Die städtischen Siedlung Siebenbürgens in spätrömischer Zeit  203
 DOINA BENEA  Opaiţe romano-bizantine în colecţia Muzeului Banatului

Lampes romano-byzantines du Musee du Banat

 204
 ION HAŢEGAN Cnezi români în lupta antiotomană. Cnezi bănăţeni şi hunedoreni în luptele lui Iancu de Hunedoara; atestări documentare (1441 – 1453)

Die rumänischen Knesen im Kampf gegen die Türken. Knesen aus dem Banat und aus Hunedoara im Kampf des Iancu von Hunedoara

225

232

 MARIA URSUŢIU Structura familiei iobăgeşti pe domeniul Hunedoarei la sfîrşitul secolului al XVII-lea

Die Struktur der Leibeigenenfamilie auf der Domäne Hunedoara am Ende des XVII. Jahrhunderts

233

242

COSTIN FENEŞAN,

IOACHIM LAZAR

 Trei statute de breaslă de la Hunedoara din prima jumătate a secolului al XVII-lea

Drei Zunftstatute von Hunedoara aus der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts

243

260

 CONSTANTIN TĂNĂSESCU Date privitoare la oraşul şi cetatea Deva în secolul al XVIII-lea

Angaben mit Bezug auf die Stadt und die Devaer Burg im XVIII. Jahrhundert

261

273

 RADU POPA Plumburi de postav medievale

Plombs a drap du moyen age

275

278

 IOACHIM LAZĂR  Lăzi ale breslelor româneşti din Hunedoara

Coffres de membres des corporations roumaines de Hunedoara

281

287

 OLIMPIA PALAMARIU Tezaurul de la Nălaţi-Vad

Le tresor de la Nălaţi-Vad

289

307

 EUGEN PAVEL Cărţi cu însemnări manuscrise (II)

Livres a inscriptions manuscrites (II)

309

319

 ION FRĂŢILĂ Din lupta românilor hunedoreni pentru emancipare naţională pîna la 1848

Sur la lutte pour l’emancipation nationale menee par les Roumains de Hunedoara jusqu’en 1848

321

327

 IACOB MÂRZA Proiecte de reformare a învăţămîntului la Blaj în anii premergători revoluţiei de la 1848

Projets de reforme de l’enseignement a Blaj dans les annees qui ont precede la revolution de 1848

329

341

 VASILE NETEA Unitatea naţională a poporului român în programele şi manifestările revoluţiei de la 1848

L’unite nationale du peuple roumain dans les programmes et les manifestations de la revolution de 1848

343

360

 COSTIN FENEŞAN Informaţii noi privind revoluţia din Tran­silvania în vara anului 1848

Neue Auskünfte über die siebenbürgische Revolution im Sommer des Jahres 1848

361

391

MIHAI CERGHEDEAN,

ŞTEFAN MARINESCU

Contribuţii privind desfăşurarea revoluţiei de la 1848-1849 în comitatele Hunedoara şi Zărand

Contributions au sujet du deroulement de la revolution de 1848-1849 dans les comitats de Hunedoara et de Zărand

393

408

 LUCIAN GIURA,

MIHAI RACOVIŢEAN

Fruntaşul revoluţionar de la 1848 Ştefan Moldovan

Der siebenbürgische Revolutionäre von 1848 Ştefan Moldovan

409

418

 GHEORGHE NAGHI  Memoriile lui Ştefan Moldovan din 1852 şi 1854 cu privire la şcolile româneşti din Haţeg

Bittschriften von 1852 und 1854 von Ştefan Moldovan in Bezug auf die rumänische Schulen aus Haţeg

421

430

IOANA BOTEZAN,

ILEANA CUIBUS

 Documente privind strădaniile lui Timotei Cipariu de a edita ,, Arhivu pentru filologic şi istorie”

Documents concerning the endeavours of Timotei Cipariu in order to publish the review ,,Arhivu pentru filologie şi istorie”

431

450

 DORA PAVEL  Folclor poetic în „Revista Orăştiei” (1895 — 1899)

Folklore poetique dans „Revista Orăştiei” (1895-1899)

453

464

 ION FRĂŢILĂ,

VASILE IONAŞ

Aportul populaţiei din judeţul Hunedoara la Unirea Transilvaniei cu România

L’apport de la population du departement de Hunedoara a l’union de la Transylvanie a la Roumanie

464

474

 GHEORGHE ŞORA Vasile Goldiş, luptător pentru drepturile şi dreptatea poporului român din Transilvania

Vasile Goldiş, fighter for the rights and justice of the Romania people in Transilvania

475

510

ANGHEL NISTOR

Lupta maselor populare din judeţul Hune­doara pentru ieşirea pe cale revoluţionară din criza economică (1929—1933)

L’action des masses populaires du departe­ment de Hunedoara pour vaincre la crise economique des annees 1929 — 1933 par des moyens revolutionnaires

511

525

 VERONICA PICIORUŞI  Contribuţii la cunoaşterea activităţii muzeu­lui din Deva în perioada interbelic

Contribution a la connaissance de l’activite du Musee de Deva durant la periode d’entre- deux guerres

527

540

 EMERIC HOROVITZ Aspecte privind contribuţia populaţiei jude­ţului Hunedoara la susţinerea efortului României în războiul antihitlerist

Aspects de l’appui accorde au front antihitlerien par la population du departemen de Hunedoara

541

548

 MIRCEA VALEA Organizaţia „Frontul plugarilor” în etapa revoluţiei popular-democratice din România (I)

L’organisation „Le Front des laboureurs” a l’etape de la revolution populaire-democratique de Roumanie (I)

549

560

 GHEORGHE I. IONIŢĂ Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală şi naţională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu

La lutte permanente du peuple roumain pour son unite d’Etat et nationale a la lumiere des appreciations comprises dans l’oeuvre du camarade Nicolae Ceauşescu

561

572

 LUCIA APOLZAN Elemente comune şi diferenţe specifice zonale in structura aşezărilor de tip risipit. Platforma Luncanilor, jud. Hunedoara

Elements commuus et differences specifique zonales dans la structure des etablissements de type disperse. La Plateforme de Luncani, dep. de Hunedoara

573

590

 NICOLAE DUNĂRE  Construcţii carpatice de străveche continuitate etnoculturală în ţinutul Hune­doarei

Constructions carpatiques de continuite ethnoculturelle archaique dans la region de Hunedoara

593

608

 CLEMENTE CONSTANTIN  Obiceiuri calendaristice din Hunedoara

Coutumes liees au calendrier dans la zone de Hunedoara

609

628

 Note si discutii  

 

 MIHAI ROTEA Sondaj arheologic la Balşa

Sondage archeologique a Balşa

629

636

 MIRCEA DAN LAZĂR Un nou cuptor dacic pentru ars ceramică descoperit la Deva

Un nouveau four de poterie dace decouvert a Deva

 637

647

 VASILE MOGA Bolul cu toartă mobilă de la Răduleşti (com. Dobra)

Le bol a anse mobile de Răduleşti (com. Dobra)

 645

649

 EMIL NEMEŞ  O statuetă de bronz a lui Hercules descoperită la Sarmizegetusa

Une Statuette en bronze d’Hercule decouverte a Sarmizegetusa

 651

653

 NICOLAE BRANGA Laus vitae. Pe marginea unor inscripţii din Tibiscum

Laus vitae. Bemerkungen zu einigen Inschrif­ten aus Tibiscum

 655

658

 NICOLAE GOSTAR  CIL, III, 1474  659
 NICOLAE GOSTAR  Numerus Palmirenorum Orient  663
VICTOR ESKENASY,

ADRIANA RUSU

Cercetări arheologice de la cetatea cnezială de la Mălăeşti, jud. Hunedoara. Cîteva rezultate şi perspective ale campaniei din 1978

Recherches archeologiques dans l’ensemble medieval de Mălăeşti (dep. de Hunedoara). Resultats et perspectives de la Campagne de 1978

 667

673

OLIMPIA PALAMARIU

Tezaurul de la Vărmaga

Le tresor de Vărmaga

680

682

 MIRCEA POPA Noi contribuţii la „Bibliografia românească veche”

Nouvelles Contributions a la „Bibliographie roumaine ancienne”

679

687

GEORGETA ANTONESCU Scrisorile unui tînăr transilvănean: I. Al. Lapedatu către Francisc Hossu Longin

Lettres d’un jeune Transylvain: I. Al. Lapedatu — a Francisc Hossu Longin

687

702

 GHEORGHE ŞORA Din corespondenţa lui Vasile Goldiş cu dr. Ioan Mihu din Orăştie

Aus dem Briefwechsel zwischen Vasile Goldiş und Dr. Ioan Mihu aus Orăştie

703

715

 EUGEN PAVEL  Contribuţii la bibliografia periodicelor româneşti

Contributions â la bibliographie des periodiques roumains

 717

719

 ELISABETA IONIŢĂ Mărturii muzeistice privind adeziunea maselor populare la înfăptuirea marelui act al unirii naţionale din 1918

Temoignages museographiques sur l’adhesion des masses

721

725

 ION POPOROGU 1 Mai 1928 în Valea Jiului

Der 1. Mai im Schiltal

727

729

 CONSTANTIN NELEGA Perspective teoretice şi metodologice ale investigaţiei sociologice privind relaţia muzeu-public (II)

Perspectives theoretiques et methodologiques de l’enquete sociologique sur la relation musee-public (II)

731

736

 Abrevieri bibliografice 737
 Abreviations bibliographiques 737
Translate »