Sargetia XXXI, 2003

Coperta                                                      Pagina de titlu

STUDII ŞI ARTICOLE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE

Loredana Niţă

Aspecte metodologice privind analiza tehno-tipologică a ansamblurilor litice aparţinând paleoliticului superior

Methodological aspects concerning the techno – typological analysis on the lithic ensemble from Upper Paleolithic

9

Marian Cosac, Loredana Niţă

Observaţii asupra concepţiilor privind prezenţa vârfurilor bifaciale şi foliacee în paleoliticul mijlociu şi paleoliticul superior din România

Observations on the conceptions concerning the presence of the leaf points from Middle and Upper Paleolithic in Romania

17

Monica Mărgărit

O „istorie” a teoriilor privind semnificaţia artei paleolitice

Une „histoire” des théories concernant la signification de l’art paléolithique

25

Ana Marian, Marius Ciută, Dan Anghel

Consideraţii istorice pe marginea unor analize fizico-chimice efectuate asupra ceramicii culturii Precriş

Historical considerations on the physical and chemical analysis took on the pottery belonging to the Precriş culture

37

Mihai Gligor

O figurină antropomorfă aparţinând culturii Petreşti de la Alba Iulia – Lumea Nouă

An anthropomorphic figurine belonging to Petreşti Culture found in Alba Iulia – Lumea Nouă

51

Nicolae Cătălin Rişcuţa,

Daniel Costin Ţuţuianu

Câteva consideraţii privind habitatul, arhitectura şi designul interior la comunităţile Coţofeni

Few considerations concerning the inhabiting, arhitecture and interior design in the Coţofeni communities

61

Roxana Stăncescu

Scurt istoric al cercetărilor privind prima epocă a fierului în sud-vestul Transilvaniei

A short history of research concerning the First Iron Age in south-western Transylvania

71

Angelica Bălos

Marcaje” pe mormintele getice

Marks” on getik graves

85

Ferencz Iosif Vasile

Două fibule deteriorate descoperite la Ardeu (com. Balşa, jud. Hunedoara)

Deux fibules déteriorées découvertes à Ardeu (com. Balşa, dep. de Hunedoara)

99

Bodò Cristina

O piesă de import descoperită în zona capitalei Regatului Dac

An imported piece discovered in the area of the capital of the Dacian Kingdom

113

Cristinel Plantos

Câteva importuri romane de perioadă republicană târzie din Dacia preromană

Des imports romaines republicans tardifs du Dacie preromaine

119

Dragoş Măndescu

Importurile romane în aşezarea geto-dacă de la Cetăţeni şi implicaţiile lor asupra cronologiei finale a locuirii

Roman imports in the Geto-Dacian settlement at Cetăţeni and their implication for the final habitation chronology

129

Dragoş Măndescu

Atelierul de producere a podoabelor de bronz din dava getică de la Cetăţeni

The bronze adornments workshop from the Getic settlement at Cetăţeni

139

George Trohani

Un eventual „depozit de obiecte din fier” descoperit în zona Sarmizegetusa

Un eventuel „depot d’objets en fer” decouvert dans la zone de Sarmizegetusa

143

Horea Pop

Vase romane din sticlă la Şimleu Silvaniei – Cetate

Roman glass vessels at Şimleu Silvaniei – Cetate

159

Mariana Egri

Cnidian relief vessel from Micăsasa

167

Ioan Andriţoiu

Istoricul cercetărilor privitoare la aşezarea şi fortificaţia romană de la Micia 

The history of the investigations concerning the settlement and the roman camp from Micia

181

Ioan Andriţoiu

Carierele de piatră ale Miciei, lapicizi

The quarries from Micia, lapicizi

203

Cristian I. Popa,

Radu V. Totoianu

Lei funerari romani păstraţi în muzeul din Sebeş

Lions funéraires romains gardés au musée de Sebeş

215

Codruţa Jucan

Villa rustica din Dacia intracarpatică şi Banat. Aspecte economice

Villa rustica from Dacia. Economical aspects

231

 

Matei Drîmbărean,

Gabriel Tiberiu Rustoiu

O Villa Suburbana de la Apulum

An Villa Suburbana from Apulum

241

Dorin Alicu

80 de ani de cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

80 years of archaelogical research at Ulpia Traiana Sarmisegetusa

253

Claudiu Munteanu,

Alexandru Gh. Sonoc

Un fragment de monument funerar roman descoperit la Valea Viilor (jud. Sibiu)

A fragmentary roman funerar monument discovered at Valea Viilor (Sibiu county)

259

Claudiu Munteanu

Consideraţii referitoare la un tezaur monetar probabil descoperit în judeţul Mureş

Considerations concerning on a monetary tresure probable discovered in Mureş county

265

Casian Popa

Presupuse basilici paleocreştine din Dacia romană

Proposed Paleo-Cristian basilics from Roman Dacia

269

Anca Timofan

O paralelă între coloanele dedicate lui Iupiter în Dacia şi cele descoperite în provinciile vestice

A parallel between columns dedicated to Iupiter in Dacia and those discovered in the western provinces

289

Cosmin Mateş

Creştinismul în Dacia în secolele iv–vi p.Chr.

Das Christentum in Dakien im iv-vi Jh.

303

Alexandru Diaconescu,

Gică Băeştean

Statui imperiale de marmură în forul traianic al Coloniei Dacica Sarmizegetusa

Marble Imperial statues in the Traianic forum of Colonia Dacica Sarmizegetusa

313

ISTORIA ŞI ARHEOLOGIA EVULUI MEDIU

Ionuţ Codrea

Şantierul de construcţii medieval din Transilvania – secolele xiii-xvi

Medieval construction work in Transylvania

13th – 16th century –

341

MUZEOLOGIE, RESTAURARE – CONSERVARE

Ramona M. Toma

Biserica medievală din Streisângeorgiu. Cauze ale degradării picturilor murale

L’Eglisse médièvale de Streisângeorgiu. Les causes de dégradation de la peintures murales

371

Ştefan Lipot, Dan Anghel

Restaurarea unui vas aparţinând culturii Glina

Restoration of a pot belonging to Glina culture

381

Mihaela Beceanu

Restaurarea unei piese de car dacică

Restauration of a chariot’s piece

387

Viorica Pîrv

Câteva probleme legate de conservarea pieselor muzeale. Măsuri luate pentru îmbunătăţirea microclimatului la Muzeul Unirii Alba Iulia

A few problems concerning the preservation of the museum pieces. measures taken in order to improve the microclimate in the Union Museum of Alba Iulia

393

Beatrice Daisa Ciută

Condiţii de prezervare a macroresturilor vegetale în contextele arheologice

Essential environments for the preserve of macro remains in archaeological contexts

401

Marius Breazu, Tudor Borşan, Ionuţ Maican

Noţiuni de bază geodezo-topografico-cartografice utilizate în topografia arheologică

Basic notions of geodesy, topography and cartography used in archaeological topography

407

Paula Mazăre

Aspecte privind managementul informaţiei arheologice: organizarea arhivelor arheologice (i)

Some aspects concerning archaeological data management: archaeological archives (i)

423

RECENZII, PREZENTĂRI DE CARTE

Vasile Moga

Adriana Pescaru, Iosif Vasile Ferencz (coordonatori), Daco-geţii. 80 de ani de cercetări arheologice sistematice la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei

447

Ferencz Iosif Vasile

Aurel Rustoiu, Războinici şi artizani de prestigiu în Dacia preromană

449

Mariana Egri

Piotr Dyczek, Roman amphorae of the 1st – 3rd centuries ad found on the Lower Danube.Typology

453

VARIA

Norme de publicare

457

Abrevieri

461

Translate »