Anuarul Sargetia

Editor: Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva

ISSN 1013 – 4255

Open Access Journal (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read).

Aims & Scope: Sargetia. Acta Musei Devensis journal represents the periodical publication of the Museum of Dacian and Roman Civilization from Deva town, being an annual publication, in double-blind review regime. In its pages they can be found studies or notes from the fields of Archaeology, History, History of Arts, Numismatics, Ethnography as well as from the field of preservation and restoration and book presentations.

The access to the magazine’s pages is for free, without some tax collecting.

They are not perceived taxes for publication.

The journal Sargetia Acta Musei Devensis allow readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose

The journal Sargetia Acta Musei Devensis allow the author(s) to hold the copyright without restrictions.

The journal Sargetia Acta Musei Devensis allow the author(s) to retain publishing rights without restrictions

The journal Sargetia Acta Musei Devensis allow reuse and remixing of content in accordance with a Creative Commons license or other type of license with similar conditions.

 

Scurtă prezentare

Înfiinţat la sfârşitul secolului al XIX-lea, Muzeul din Deva, prin specialiştii săi, a desfăşurat încă de la început o activitate de cercetare la nivel european. Rezultatele cercetărilor, publicate în anuarul Societăţii, A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve, precum şi în alte reviste de prestigiu ale vremii, au făcut cunoscute antichităţile hunedorene. Anuarul Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara a apărut între anii 1882-1914, în XXII de volume.

Începând cu anul 1925, prin strădania directorului de atunci al muzeului, Iosif Mallász, a fost continuată apariţia unui anuar al muzeului intitulat Publicaţiile Muzeului Judeţului Hunedoara, numerele I (XXIII) 1924 – III-IV (XXV-XXVI) 1927-1928. Deşi au apărut numai trei volume, revista a constituit o binevenită activitate de prezentare a activităţii ştiinţifice.

În anul 1937, prin grija dr. doc. Octavian Floca, sub egida muzeului, a apărut revista Acta Musei Regionalis Devensis – Sargetia, care s-a impus repede în rândul specialiştilor.

Iniţiativa lui Octavian Floca, deşi s-a impus oarecum cu dificultate, a devenit un punct de referinţă în domeniul cercetării ştiinţifice. Astfel, timp peste şapte decenii, în care revista Sargetia a jucat rolul de catalizator al preocupărilor ştiinţifice ale diverselor categorii de autori, de la membrii Academiei Române la profesori de instituţii de învăţământ preuniversitar, de la membrii colectivului Muzeului devean la colegii muzeografi şi cercetători din ţară, de la cadre universitare la simpli, dar cu atât mai mult pasionaţii de problemele istoriei.

Sinuoasă, evoluţia revistei s-a confruntat în primii ani cu o serie de dificultăţi reflectate în apariţia mai mult decât sporadică: primul număr apare în 1937, al doilea în 1941, în timp ce al treilea este tipărit abia în 1956. Acesta din urmă are chiar şi numele schimbat. Dacă numerele apărute în perioada interbelică purtau titulatura de SARGETIA. Acta Musei Regionalis Devensis. Buletinul Muzeului Judeţului Hunedoara, cel din 1956 s-a dorit practic a declanşa o ruptură totală cu trecutul şi a fost numit Contribuţii la cunoaşterea Regiunii Hunedoara. Muzeul Regional Hunedoara, Deva. Faptul trebuie contextualizat epocii şi directivelor culturale existente pe plan naţional. Însă, după o nouă pauză de 10 ani, apariţia revistei este reluată sub titulatura de Sargetia. Acta Musei Regionalis Devensis, devenită ulterior doar Sargetia. Acta Musei Devensis.

Până în anul 2008 au văzut lumina tiparului 36 de numere, iar începând cu anul 2010 a debutat seria actuală care ţine cont, pe de o parte, de tradiţia anuarului şi se aliniază, pe de altă parte, cerinţelor ştiinţifice şi publicistice ale secolului XXI.

 

Brief presentation

Deva Museum was established in the late nineteenth century. It conducted, right from the beginning, an European level research with the help of its specialists. The researches results, published in the society yearbook, A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve, and other prestigious journals of the time, made known the antiques of Hunedoara. History and Archaeology Society Yearbook of Hunedoara County appeared in 22 volumes between 1882 and 1914.

Since 1925, through the efforts of then-museum director, Iosif Mallász, it continued the appearance of a museum yearbook entitled Hunedoara County Museum Publications, the numbers I (XXIII) 1924 – III-IV (XXV-XXVI) 1927-1928. Although only three volumes appeared, the magazine was a welcome task of presenting the scientific work.

In 1937, through the care of dr. doc. Octavian Floca and under museum aegis, it appeared the journal Acta Musei Regionalis Devensis – Sargetia, which came quickly into prominence among specialists.

Floca Octavian’s initiative, although imposed somewhat difficult, became a milestone in the scientific research. Consequently, for over seven decades, the magazine Sargetia acted as a catalyst for the scientific concerns of different groups of authors, from members of the Romanian Academy to teachers and professors of education institutions and universities, from staff members of Deva Museum to curators and researchers of the country, from academics to simple but the more enthusiasts upon history issues.

Sinuous, the magazine development experienced in the early years a number of difficulties, reflected in more than sporadic appearance: the first number in 1937, the second in 1941, while the third is printed only in 1956. The latter has even changed its name. If the numbers published in the interwar period bore the title of Sargetia. Acta Musei Regionalis Devensis.Hunedoara County Museum Bulletin, one from 1956, was basically wanted to trigger a complete break with the past and was named Contributions to the Knowledge of Hunedoara Region. Hunedoara Regional Museum, Deva. That must be contextualized to the epoch and existing national cultural guidelines. However, after a new break of 10 years, the magazine appearance is resumed under the name of Sargetia. Acta Musei Regionalis Devensis, later only Sargetia. Acta Musei Devensis.

Until 2008, there were published 36 numbers and since the current series begun in 2010, the periodical has been taking into account, on the one hand, the yearbook tradition while aligning, on the other hand, with the scientific and journalistic requirements of the twenty-first century.

Translate »